การอนุมัติการคืนสินค้า

นโยบายการรับประกัน

ขั้นตอนขั้นตอนการเรียกร้องร้องที่บก

นโยบายRMA.

万博体育存了钱怎么用STABA电气有限公司(เรียกสั้นๆว่า刺)ผ万博体育存了钱怎么用ลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับประกันว่าปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและและการภายภายใต้การใช้ใช้งานในระยะเวลารับรับประกันประกันประกันภาระประกันประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ที่ที่ที่ที่ที่ภายใต้สำหรับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ที่และภายใต้สัญญาสัญญาแยกแยกแยกต่างและครอบคลุมในเอกสารนี้

ระยะเวลาการรับประกัน:โดยทั่วไปst万博体育存了钱怎么用abaให้การรับประกัน24เดือนนับตั้งแต่วันที่จัดหากเงื่อนไขการรับในสัญญาหรือแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันสัญญาเงื่อนไขแจ้งแจ้งหนี้จะมีมีผลเหนือ

万博体育存了钱怎么用ความรับผิดชอบ:s万博体育存了钱怎么用tabaรับผิดชอบรับผิดชอบแต่เพียงผู้ผู้ภายใต้การรับประกันจำกัดอยู่ที่ซ่อมแซมข้อบกพร่องบกพร่องโดยโดยชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมซ่อมแซมใหม่หรือหรือการผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องบกพร่องที่ส่งส่งคืนมีข้อบกพร่องบกพร่องที่ที่ที่โดยโดยตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงขอสงวนตรงประกอบสำหรับสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือหรือประกอบของบุคคลที่สามที่ไม่มีจำหน่ายจากซัพพลายเออร์เออร์

การยกเว้นการรับประกัน:s万博体育存了钱怎么用tabaไม่ไม่รับผิดชอบใดๆอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ต่อไปซึ่งการรับรับประกันจะเป็นโมฆะและไม่ไม่มีมีบังคับบังคับ1.พบพบว่าสินค้าชำรุดหลังหลังจากหมดระยะเวลารับ2.ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ได้รับการใช้งานในทางที่ผิดการละเมิดความประมาทอุบัติเหตุดัดแปลงดัดแปลงดัดแปลงหรือหรือซ่อมแซมโดยได้รับอนุญาตไม่ไม่ว่าว่าจะโดยหรืออื่นอื่นๆเงื่อนไขเงื่อนไขดังดังกล่万博体育存了钱怎么用าวกำหนดอื่นอื่นๆเงื่อนไขเงื่อนไขดังกล่าวกำหนดโดยโดยโดยโดยโดยตามดุลยพินิจดุลยพินิจของของแต่ผู้เดียว3.ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายเสียหายจากภัยพิบัติหรือสภาวะสภาวะที่ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติธรรมชาติหรือจากรวมถึงแต่ไม่จำกัดจำกัดเพียงเพียงไฟไหม้ฟ้าผ่าผ่าหรือหรือหรือผ่าผ่าสายสายสายสาย4.หมายเลขหมายเลขประจำเครื่องของของผลิตภัณฑ์ถูกลบออกเปลี่ยนแปลงหรือทำให้ให้5.การการรับประกันจะจะไม่ครอบคลุมความเสียหายของเครื่องเครื่องหรือความเสียหายที่เกิดเกิดขึ้นระหว่างการการ

การรับประกันเพิ่มเติม:s万博体育存了钱怎么用tabaเสนอเสนอการรับประกันเพิ่มเติมซึ่งสามารถซื้อได้จากตัวแทนของเราเมื่อคุณคุณทำทำซื้อการเรียกเรียกเก็บเงินเงินเงินการรับประกันเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มเติมจะจะจะเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มเติมของของ

ได้ในในการแก้ไขแก้ไขอุปกรณ์โดยต้องเสียเวลาและและใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในในการอุปกรณ์เพื่อเพื่อ程序ลูกค้าอ้างอ้างว่ามีมีปัญหาและติดต่อตัวแทนข万博体育存了钱怎么用ายขายของหรือหรือฝ่ายสนับสนุนด้านด้านโดยคำอธิบายปัญหาปัญหาโดยโดยละเอียดคำรูปภาพและ/万博体育存了钱怎么用stabaพยายามพยายามอย่างเต็มที่สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะ

万博体育存了钱怎么用stabaยอมรับยอมรับผลตอบแทนจากผู้ซื้อโดยตรงเท่านั้นหากประสบปัญหากับกับผลิตภัณฑ์ของเรากลับไปที่ที่ที่คุณ

หมายเลขRMA:万博体育存了钱怎么用RMAที่ด้านนอกของแพ็กที่ที่คืนทั้งหมดทั้งห万博体育存了钱怎么用มดทั้งหมดอาจปฏิเสธที่จะให้ซ่อมแซมหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีมีและส่งคืนให้กับค้าพร้อมคืนให้

หมดอายุ:RMAมีอายุสามสิบ(30)วันตามปฏิทินหลังจากที่ที่อ万博体育存了钱怎么用อกลูกค้าต้องส่งผลิตภัณฑ์ที่ไว้ในในในภายสามสิบในในในภายใน(30)วันมิฉะนั้นจะใช้rmaใหม่

ข้อข้อกำหนดของ:สินค้าสินค้าที่ส่งคืนทั้งหมดทั้งหมดได้รับการบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายเสียหายการการ

การกำหนดสถานะการรับประกัน:เมื่อได้รับสินค้าแล้วs万博体育存了钱怎么用tabaจะกำหนดสถานะการรับประกันตรวจสอบหมายเลขซีเรียลและวินิจฉัยรายการรายการประกันควรได้รับการซ่อมแซมหรือไม่ไม่ต้องลูกค้าค้าที่ไม่มีการรับประกันต้องการซ่อมแซมค้าจะการส่งประกันต้องการและและมีตัวเลือกใน(1)ให้ส่งคืนสินค้าหรือ(2)มีการทิ้งสินค้า

ค่าซ่อม:สินค้าสินค้ารับประกันควรควรซ่อมโดยเสียค่าใช้จ่ายสินค้าที่ไม่มีรับรับประกันควรควรรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธรรมเนียมวัสดุวัสดุวัสดุวัสดุวัสดุหาก

ค่าค่าใช้จ่ายในในการขนส่ง:万博体育存了钱怎么用�ขาเข้าและขาออก

นโยบายนโยบายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปล万博体育存了钱怎么用งดุลยพินิจดุลยพินิจของแต่แต่เพียงผู้เดียวใดก็ได้ได้โดยไม่ต้องให้ทราบล่วง