Авторизатсияимолробаргардонед

Сиёсатикафолат

Тартибикамбудиҳо

СиёсатиRMA

s.1manbetx3.0.com3.0(ҳамчунS万博体育存了钱怎么用tabaкӯтоҳ)кафолатдодамешавад,киазнуқсонҳоимоддӣвамаснуотҳангомиистифодаимӯътадилдармӯҳлатикафолатхолӣаст。Ӯҳдадориҳоикафолатӣбароимаҳсулотифармоишӣбошартномаҳоиалоҳидатанзимкардамешавандвадаринҳуҷҷатпешбинӣнашудаанд。

Мӯҳлатикафолат, Staba:Ум万博体育存了钱怎么用уманазсанаиинтиқол24моҳкафолатмедиҳад。Агармӯҳлатикафолатдаршартномаёфактурамувофиқбошад,шартномаёмӯҳлатиҳисобномабартарӣдоранд。

万博体育存了钱怎么用Масъулият:МасъулиятиягонаиSta万博体育存了钱怎么用baтибқикафолаттанҳоботаъмиринуқсонҳобоистифодаиқисмҳоинавётаъмиршуда,ёивазкарданимаҳсулотинуқсониазҷонибихаридоронимустақимбаргардондашудамаҳдудаст。万博体育存了钱怎么用Stabaҳуқуқиистифодаиҷузъҳоиивазшударобароипериферияишахсисеюмваҷузъҳ,окидигаразтаъминкунандагониаслӣдастраснестанд,нигоҳмедорад。

Истисноҳоикафолат:Стабадарнатиҷаиҳолатҳоизеринмасъулиятробадӯшнамегирад,кидаринсураткафолатбеэътибордонисташуда,эътиборихудроқатъмекунад。1.Маҳсулотпасазбаохиррасиданимӯҳлатикафолатнуқсдорад。2.Маҳсулотбаистифодаинодуруст,сӯиистифода,хунукназарӣ,садама,тағирот,тағиротёхудсаронатаъмиркардашудааст,хоҳтасодуфанбошадвахоҳбосабабҳоидигар。ЧуниншартҳороСтабабосалоҳдидиягонавабемаҳдудмуайянмекунад。3.Маҳсулотбарасариофатҳоитабиӣёшароитишадид,хоҳтабиӣваҳаминсонӣ,азҷумла,валебомаҳдудиятионбообхезӣ,оташ,зарбаибарқваёхалалдоршуданихатибарқосебдидааст。4.Рақамисилсилавиимаҳсулоттозакардашудааст,тағирдодашудаастёкоҳишдодашудааст。5.Кафолатзарарикосметикӣвазарареро,киҳангомиинтиқолбаамаломадааст,фаронамегирад。

Кафолативасеъ: 万博体育存了钱怎么用Stabaкафолативасеъпешниҳодмекунад,кионроҳангомифиристоданифармоишазнамояндаифурӯшхаридорӣкарданмумкинаст。Пардохтбароихаридикафолатидарозкардашудабарасосинархифурӯшимаҳсулотафзоишмеёбад。

Бомақсадикӯмакбамуштарӣбароиҳарчизудтарбарқароркарданикоримуқаррарӣвапешгирӣазхароҷотдардастгоҳҳое,кивоқеаносебнадидаанд,момехоҳембашумодарҳаллимушкилотидурдасткӯмакрасонемваҳамароҳҳоиислоҳидастгоҳробевақтвахароҷотинолозимҷустуҷӯнамоембаргардониданидастгоҳбароитаъмир。过程МизоҷдаъвоимушкилотмекунадвабонамояндаифурӯшиStabaёда万博体育存了钱怎么用стгириитехникӣбопешниҳодитавсифимуфассалимушкилотбокалимаҳ,отасвирҳова/ёвидеотамосгиред。万博体育存了钱怎么用Staba барои ҳалли мушкилоти дурдаст саъй мекунад。

万博体育存了钱怎么用Stabaтанҳобаргардониданихаридоронимустақимроқабулмекунад。Агаршумобомаҳсулотимомушкилотдоштабошед,лутфанбаҷоихаридаатонбаргардед。

РақамиRMA:пешазбаргардониданимаҳсулотипастсифат,муштарӣбоядбонамояндаифурӯшбароишаклиRMAборақамиваколатдориRMAтамосгирадвапуркарда,банамояндаифурӯшёinfo@stabamotor.comфиристад。万博体育存了钱怎么用Дархотирдоред,кирақамиRMAбояддарберуназҳамабастаҳоибаргардонидашуданишондодашавад。万博体育存了钱怎么用StabaметавонадазтаъмирёивазкарданимаҳсулотбеRMAдасткашадвамаҳсулотробаФармоишгарбоҷамъоварииборбаргардонад。

Баохиррасидан:RMAдардавомисӣ(30)рӯзитақвимӣпасаздоданионазҷонибиСтабаэътибордорад。МизоҷонбоядмаҳсулотидарRMAтавсифшудародардавомисӣ(30)рӯзбаргардонанд,вагарнаRMAнавталабкардамешавад。

Талаботибаста:Ҳамамаҳсулотибаргаштабоядбатавримувофиқбастабандӣшаванд,тозарариинтиқолропешгирӣкунад。

Муайян кардани вазъи кафолат:Пасазгирифтанимаҳсулот,Stab万博体育存了钱怎么用aвазъикафолатроботафтиширақамҳоисилсилавӣваташхисиашёмуайянмекунад。Ашёикафолатбоядбидунитамосбомуштариёнтаъмирёивазкардашавад。Агарашёиғайрикафолаттаъмирроталабкунад,бамуштарӣварақаиҳисобкуниипардохтҳофиристодамешавад,кионҳометавонандонробаррасӣкунандвадарсуратимақбулимзогузоранд。Ашёиғайридавлатӣбидунииҷозатихаттиимуштарӣтаъмиркарданамешаванд。Агарашётаъмирнашавандаҳисобидашавад,бомуштарӣтамосгирифтамешавадваимкондорад(1)баргардониданимаҳсулотё(2)маҳсулотибракшуда。

Таъминипардохт:Ашёи кафолат бояд бепул таъмир карда шавад。Ашёиғайрикафолатбоядмасъулихароҷотимасолеҳвапардохтитаъмирбошад,агарлозимбошад。

Пардохтибор:дарсуратикафолатдоданион,ФармоишгарборҳоиворидотиимаҳсулотибаргаштаропардохтмекунадваСтабабахориҷамаҳсулотитаъмиршудаёивазшударобафармоишгарпардохтмекунад;дарҳолатикафолатиберунӣ,муштарӣбоядҳамарзишиворидотӣваҳамсодиротиропардохткунад。

Таҷҳизотитаъмиршудаёивазшудабароибақияимӯҳлатиаслиикафолатёнавад(90)рӯзкафолатдодамешавад,кадомеазондарозтар。СиёсатметавонадбосалоҳдидихудиСтаба,ҳарвақт,бидуниогоҳиипешакӣ,тағирдодашавад。