Vratiťautorizaciu tovaru

ZáručnáGotitika

Postup pri chybnejreklamácii

PravidláRMA.

s.1manbetx3.0.com3.0NaVõrobky(kratšieako sta万博体育存了钱怎么用ba)saposkytujezáruka,žepribežnompoužívanívzáručnejdobenebudúmaťchybymatertiálua spracovania。ZáručnéPovinnosti前PrispôsobenéProduktySa RiadiaSamostatnýmiZmluvami,KtorénieSúsubshnutévomtodookumente。

Zaručna doba:Spoločnosýst万博体育存了钱怎么用abavšeobecneposkytujezáruku24mesiacov oddátumuodoslania。AkJezáručnádobavpríslušnejzmluvealebofaktúreiná,PrednosýMázmluvaAleboFakturačnáLehota。

万博体育存了钱怎么用ZodpovedNosť.:věhradnázodpovednosťspoločnosti刺五rá万博体育存了钱怎么用mcizárukyjeobmedzenábuďnaopravuchýbpomocounovýchalleborepasovanýchdielov,alebo navěmenuchybnýchvýrobkovvrátenýchpriamymikupujúcimi。SpoločnosýS万博体育存了钱怎么用tabaSi VyhradujePrávoPoužívaťNáhradnéKOMPONTENTEPEÁHRADNÉKOMPONTENTEPERIFÉRIETretíchStránAleboKomponenty,KtoréužnieSúkIncozíciiODPôvodnýchDodávateľov

Vyluč他佐薇zaruky: Spoločnosť 万博体育存了钱怎么用Staba nepreberá zodpovednosť za nasledujúcich okolností, za ktorých zaniká záruka a stráca účinnosť。1. Zistilo Sa,ževýrobokjechybnìpouplynutízáručnejdoby。2.产品编号vystavený nesprávnemu použitiu, zneužitiu, nedbalosti, nehode, neoprávnenej manipulácii, zmene alebo neoprávnenej oprave, či už v dôsledku nehody alebo iných príčin。Takéto podmienky určí 万博体育存了钱怎么用Staba podľa vlastného a neobmedzeného uváženia。3.Produkt bol poškodený v dôsledku katastrof alebo extrémnych prírodných či ľudských podmienok, okrem iného aj povodne, požiaru, úderu blesku alebo rušenia elektrického vedenia。4.SériovéČísloProduktuBoloOdstránené,ZmenenéAleboPoškodené。5.Zárukasanevzęahujenakozmeticképoškodeniaaninaškody,ktorésavyskytlipočasPrevavy。

predðenázáruka.:S万博体育存了钱怎么用tabaPonúkaPredřenúZáruku,KtorúJEMoğnéZakúpiťuNášhoBodnodnéhozástupcupribednávke。poplatok zakúpupredĺženejzárukyječiastočný,založenýýýjnejcene produktu。

小号cieľompomôcťzákazníkoviCOnajskôrobnoviťnormálnuprevádzku一个vyhnúťSAnákladom呐zariadenia,ktoré聂苏skutočnepoškodené,VAM拉迪pomôžemePRIriešeníproblémov呐diaľku一个budemehľadaťvšetkymožnéspôsobyopravy zariadenia BEZzbytočnéhočasu一个výdavkov。vráteniaprístrojana opravu。程序Zákazníksinárokujeproblémakontaktujeobchodnéhozástupcuspoločnostiattha ale万博体育存了钱怎么用botechnickúpodporuposkytnutímpodrobnéhopopisuproblémuslovami,obrázkamialebovideami。Spoločnosýs万博体育存了钱怎么用tabavynakladámaximálneúsilienavzdialenéliešenieproblémov。

Spoločnosýs万博体育存了钱怎么用tabaprijímavýnosyiba odpriamychnákupcov。AkNarazíteNaProblémsNašimProvuktom,VrářteSAnaMiesto,Kde Ste HoKúpili。

čísloRMA:PredVrátenímChybnýchvýrobkovby MalZákazníkKontaktovaťNášhoBodnéhoZástupcuAPožiadaťHoOFormulárRMASautorizo​​vanýmčíslomRMA。VyplnićAOOdoslaëSpäťobchodnémuzástupcoviallebo na adresu info@st​​万博体育存了钱怎么用abamotor.com。Číslormamusíbyťuvedenénavonkajšejstransvšetkýchvrátenýchbalíkov。Spoločnosťs万博体育存了钱怎么用tabamôžeodmietnuťposkytnúťopravu alebověmenuproduktu bez rma avrátiťproduktzákazníkovisvyzdvihnutímnákladu。

Expirácia:RMA JE PLATNINGRIDSAIN(30)KALENDÁRNYCHDNLEPOJEHOvydaníspoločnosťoustaba。万博体育存了钱怎么用ZákazníciUsiaVrátićPropuktOpísanývrmado tridsiatich(30)Dní,Inak BudePotbné诺福RMA。

阿宝žiadavka na balik:všetkyvrátenévýrobkyusiabyťvhodnezabalené,aby sazabránilopoškodeniupri preprave。

UrčenieStavuZáruky:PoProijatíProduktuUrčíSta万博体育存了钱怎么用baStavZárukyKontrolouSériovýchČíselA DiagnostikouPoložiek。ZárukabysaMalaOpravićAleboVymenićBezKontaktovaniaZákazníkov。AKPOLOžKA,NA KTORU SANEVZťAHUJEZÁRUKA,VYžADUJEOPRAVU,ZákazníkoviSAZašleFormulárodhad Poplatkov,KtorýMôřeSkontrolovaťAPODPísať,AK JE到Prijateľné。NezáručnéPoložkynebudúopravenébezPísomnéhoSúhlasuZákazníka。AK JEPOLOžKAPOVAžOVANÁZANEOPRAVITEľNú,JEKONTAKTOVANýZákazníkAMákaznosť(1)NechaťProduktvrátiťalelebo(2)NechaťProduktZošrotovať

Poplatok咱opravu:zárukaby sa malaopravićbezplatne。ZaMateriál,ktorýniejevzáruke,由MalibyťZodpovednéPoplatkyZaMateriálaPrípadnePoplatkyZa Opravu。

PrepravnéPoplatky:vPrípadeZáruky,ZákazníkZaplatíVstupnéProvavnéZaVrátenýProduktA StabaZaplat万博体育存了钱怎么用íKlientoviOdosielanéPopravenéAleboVymenenéProdukty;vprípademimozáručnejblybyby malzákazníkzaplatiťvstupnéajvýstupnénákladyna prepravu。

naopravenýallebovymenenōhardvérsaposkytujezárukapozvyšokpôvodnejzáručnejdobyalebodeväťdesiat(90)Dní,Poděatoho,ktorádobajedlhšia。Pravidlá sa môžu kedykoľvek podľa vlastného uváženia spoločnosti 万博体育存了钱怎么用Staba zmeniť, bez predchádzajúceho upozornenia。