සීමාසහිතස්ටාබාඉලෙක්ට්රික්සමාගම2009දීපිහිටුවනලදඅතරඑයචීනයේහිපිහිටාඇත - එයගුවැංඩොංහොංකොංග්රේටර්ග්රේටර්ප්රවාහනමධ්යස්ථානයයිමධ්යස්ථානයයිප්රවාහනමධ්යස්ථානයයි。අපගේඅපගේනිෂ්පාදනවන්නේස්වයංක්රීයවෝල්ටීයතා(avr),අඛණ්ඩබලසැපයුම්(යූපීඑස්),ඉන්වර්ටර්/සූර්යඉන්වර්ටර්,කුඩාහාමධ්යමප්රමාණයේබුරුසුඩීසී,බීඑල්ඩීසීමෝටර්ස්,බීඑල්ඩීසීමෝටරවලපාලනයනාදියයි。

ස්ටබාහිවර්ගඅඩි43,000කකස්වයංස්වයංසාදනනවීනකර්මාන්තශාලාවක්ඇතිඅතරනිෂ්පාදනනිෂ්පාදනප්රධානලූපයක්:

- ලෝහකැබිනට්මෙවලම්සහමුද්දරවැඩමුළුව,

- ට්රාන්ස්ෆෝමර්ට්රාන්ස්ෆෝමර්යකඩහරයතල්ලුතල්ලුකිරීමසහ,

- ට්රාන්ස්ෆෝමර්එතීෙම්සහපරීක්ෂණවැඩමුළුව,

- PCBසැකසුම්හාපරීක්ෂණ,

- බීඑල්ඩීසීමෝටර්වැඩමුළුව,

- නිවාසනිවාසහාවාණිජපංකාඑකලස්එකලස්කිරීමපරීක්ෂණ,

- බලසැපයුම්නිෂ්පාදනඅවසානඑකලස්කිරීමේකිරීමේපරීක්ෂණවැඩමුළුව。

කාර්යක්ෂමපර්යේෂණහාසංවර්ධන

ඒකාබද්ධපර්යේෂණහාසංවර්ධන

කර්මාන්තශාලාචාරිකාව

සහතික


සම්බන්ධතා