නැවතවෙළඳබලයපැවරීම

වගකීම්ප්රතිපත්තිය

දෝෂසහිතහිමිකම්පටිපාටිය

RMAප්රතිපත්තිය

සීමාසහිතස්ටාබාඉලෙක්ට්රික්සමාගම(ස්ටාබාලෙසකෙටියෙන්)නිෂ්පාදනනිෂ්පාදනවගකීම්කාලසීමාවතුළසාමාන්යයටතේද්රව්යමයහාවැඩකිරීමේඅඩුපාඩුඅඩුපාඩුවීමටඅවශ්යඅවශ්යඅවශ්යවීමටඅවශ්යඅවශ්යඅභිරුචිකරනලදලදනිෂ්පාදනසඳහාවගකීම්බැඳීම්වෙනමකොන්ත්රාත්තුමගින්පාලනයවනමෙමලේඛනයේආවරණයආවරණයආවරණයමෙමලේඛනයේආවරණයආවරණය

වගකීම්කාලය:සාමාන්යයෙන්,ස්ටබාස්ටබානැව්ගතකළදිනසිටමාසමාසකවගකීමක්ලබාලබාඅදාළඅදාළකොන්ත්රාත්තුවේහෝඉන්වොයිසියේවගකීම්කාලයවෙනස්වෙනස්නම්,කොන්ත්රාත්තුවහෝඉන්වොයිසිකාලසීමාව。

ස්ටබාවගකීමක්:වගකීම්වගකීම්ඇතිස්ටාබාගේඑකමවගකීමහෝනවීකරණයකරනලදකොටස්දෝෂසහිතඅයඅළුත්වැඩියාහෝසෘජුවිසින්ආපසුලබාදෙනදෝෂසහිතආදේශසඳහා00

වගකීම්බැහැරකිරීම:පහතසඳහන්තත්වයන්හිප්රතිenceලයක්ලෙසවගකීමක්වනවනඑයක්රියාත්මකවීමනවත්වයි。1.වගකීම්වගකීම්කාලයඉකුත්වීමෙන්පසුනිෂ්පාදිතයදෝෂසහිතබවසොයාගෙන2.නිෂ්පාදිතයනිෂ්පාදිතයඅහම්බෙන්හෝවෙනත්හේතූන්හේතූන්වේවා,අනිසිලෙසභාවිතාභාවිතා,අපයෝජනයඅපයෝජනය,නොසැලකිල්ල,හදිසිඅනතුරු,හිරිහැරහිරිහැර,වෙනස්කිරීමහෝඅනවසරලක්කර。එවැනිතත්වයන්ස්ටබාස්ටබාවිසින්තීරණයතීරණයලබන්නේඑහිතනිසහසහනොවිසඳුනුඅභිමතයපරිදි3.ගංවතුර,ගින්න,අකුණුඅකුණුසැරවැදීමහෝරැහැන්බාධාකිරීම්ඇතුළුවඇතුළුවපමණක්සීමානොවීස්වාභාවිකහෝමානවවේවාආපදාආන්තිකතත්වයන්හේතුවෙන්නිෂ්පාදනයටහානිහානිසිදුවීසිදුවීහෝතත්වයන්හේතුවෙන්හේතුවෙන්නිෂ්පාදනයටහානිසිදුවී4.නිෂ්පාදනයේනිෂ්පාදනයේඅනුක්රමිකඅංකයඉවත්,වෙනස්වෙනස්කරහෝඅක්රීයකර。5.වගකීම්වගකීම්සහතිකයමගින්රූපලාවණ්යහානිහෝනැව්ගතකිරීමේදීසිදුවූහානියආවරණයආවරණයආවරණය

දීර්ඝවගකීමක්:ඔබඔබඇණවුමලබාදෙනදෙනවිටඅපගේවිකුණුම්මිලදීගතගතහැකිදීර්දීර්දීර්ස්ටබාස්ටබාවිසින්ලබානිෂ්පාදනයේවිකුණුම්මිලමතපදනම්ව延长වගකීම්මිලදීගැනීමේගාස්තුවවැඩි。

හැකිඉක්මනින්සාමාන්යක්රියාකාරිත්වයනැවතආරම්භකිරීමටසහසැබවින්මහානියටපත්නොවනඋපාංගවලවියදමවළක්වාගැනීමටපාරිභෝගිකයාටඋපකාරකිරීමසඳහා,දුරස්ථදෝශනිරාකරණයසඳහාඔබටසහායවීමටසහඅනවශ්යකාලයහාවියදමකින්තොරවඋපාංගයසවිකිරීමටහැකිසෑමක්රමයක්මඅපිබලාපොරොත්තුවෙමු。අළුත්වැඩියාකිරීමසඳහාඋපාංගයආපසුදීමේදීමේ。程序ගනුදෙනුකරුගැටළුවක්ඉල්ලාසිටිනඅතර,පින්තූරසහ/හෝවීඩියෝවලසවිස්තරාත්මකගැටළුලබාදීමෙන්ස්ටාබානියෝජිතයානියෝජිතයාතාක්ෂණිකසහායසම්බන්ධවන්නවන්නසහායසමඟසම්බන්ධවන්න。දුරස්ථදුරස්ථදෝශනිරාකරණයසඳහාසඳහාස්ටබාහොඳමඋත්සාහයන්උත්සාහයන්

ස්ටබාපිළිගන්නේසෘජුගැනුම්කරුවන්ගෙන්ලැබෙනපමණිපමණි。අපගේනිෂ්පාදනයේගැටලුවක්ගැටලුවක්ඔබඅත්විඳින්නේඅත්විඳින්නේකරුණාකරඔබමිලදීගත්ගත්ස්ථානයටආපසුආපසු

RMAඅංකය:දෝෂසහිතනිෂ්පාදනආපසුලබාදීමටදීමට,පාරිභෝගිකයාrmaපෝරමයසඳහාබලයලත්rmaඅංකයසමඟඅපගේවිකුණුම්නියෝජිතයාසම්බන්ධගතයුතුඅතර,පුරවාපුරවානැවතහෝinfo@st​​abamotor.comවෙතවෙතයුතුය。万博体育存了钱怎么用ආපසුආපසුලබාදුන්සියලුමපැකේජවලපැකේජවලපිටතින්අංකයඅංකයසඳහන්සඳහන්කළබවබව

කල්ඉකුත්වීම:ආර්එම්ඒඑකක්ස්ටාබාවිසින්නිකුත්කිරීමෙන්දිනදිනදින30ක්(30)සඳහාවලංගුවේ。පාරිභෝගිකයින්ආර්එම්ඒහිවිස්තරඇතිභාණ්ඩයදිනතිහක්(30)ඇතුළතආපසුලබාදිය,නැතහොත්නවආර්එම්ඒඅවශ්ය。

පැකේජඅවශ්යතාවය:නැව්හානියවැළැක්වීමවැළැක්වීමසඳහාආපසුආපසුදුන්සියලුමනිෂ්පාදනනිසිනිසිපරිදිඇසුරුම්කළ

වගකීම්වගකීම්තත්ත්වයතීරණය:නිෂ්පාදිතයලැබුණුපසු,අනුක්රමිකඅංකපරීක්ෂාකරඅයිතමහඳුනාගැනීමෙන්වගකීම්තත්ත්වයතීරණයකරයි。වගකීම්අයිතමයක්අළුත්වැඩියාඅළුත්වැඩියාකළයුතුයයුතුයගනුදෙනුකරුවන්සම්බන්ධකරනොගෙනනොගෙනප්රතිස්ථාපනයකළකළපාරිභෝගිකයාගේලිඛිතඅවසරයකින්තොරවවගකීම්රහිතභාණ්ඩඅළුත්වැඩියානොකෙරේ。කිසියම්කිසියම්භාණ්ඩයක්අළුත්වැඩියාකළනොහැකියැයිසලකනුලැබුවහොත්පාරිභෝගිකයාසම්බන්ධකරගන්නා(1)භාණ්ඩයආපසුලබාගැනීම(2)නිෂ්පාදිතයනිෂ්පාදිතයකිරීම。

අළුත්වැඩියාකිරීමේගාස්තු:වගකීම්අයිතමයක්නොමිලේඅළුත්වැඩියාකළයුතුය。වගකීම්රහිතඅයිතමයක්අයිතමයක්ද්රව්යගාස්තුගාස්තුඅදාළනම්අලුත්වැඩියාගාස්තුගාස්තුභාරවසිටියසිටිය

නැව්ගාස්තු:වගකීමක්නොමැතිඅවස්ථාවකදී,පාරිභෝගිකයාවිසින්ආපසුලබාදුන්නිෂ්පාදනයේඅභ්යන්තරභාණ්ඩප්රවාහනයකරනුලබනඅතරඅලුත්වැඩියාකරනලදහෝප්රතිස්ථාපනයකරනලදනිෂ්පාදනයේපිටතටයනභාණ්ඩප්රවාහනයස්ටාබාවිසින්පාරිභෝගිකයාටගෙවනුඇත;වගකීම්රහිතනම්,පාරිභෝගිකයාපිටතටසහපිටතටයනභාණ්ඩපිරිවැයගෙවියයුතුය。

අළුත්වැඩියාකරනලදප්රතිස්ථාපනයකරනදෘඩාංගමුල්වගකීම්පරිච්ඡේදයේඉතිරිහෝදිනඅනූවක්(90),ඒඒදිගුවේ。පූර්වදැනුම්දීමකින්තොරවතොරවඕනෑමවේලාවකවේලාවකප්රතිපත්තියස්ටාබාගේඅභිමතයපරිදිපරිදිවෙනස්වියවිය