ලිපිනය

අංක87,ඩොන්ග්ෆු4පාර,ජිචැංජිචැං,ඩොන්ග්ෆෙන්ඩොන්ග්ෆෙන්,528425,ෂොංෂාන්,ගුවැන්ඩොං,චීනය。

දුරකථන

දුරකථන:0086-13794455099.

ෆැක්ස්:86-(0)760-23752900

පැය

සඳුදා-සිකුරාදා:උදේ9සිටසවස6දක්වා

සෙනසුරාදා,ඉරිදා:වසාඇත

ඔබේපණිවිඩයමෙහිලියාඅපටඑවන්න

සම්බන්ධතා