د سوداګریزې واکمنۍ راستنول

دتضمینتګلاره

د ادعا ادعا غلطه پروسه

دRMAتګلاره

سټابا بریښنا شرکت ، ل(لنډېدسټابا)محصولاتتضمینکیږيترڅودتضمیندورهکېدنورمالکارولولاندېمادياوکارموندنېلهنیمګړتیاوڅخهپاکوي。دمطلوبمحصولاتولپارهتضمینمسؤلیتونهدجلاقراردادونولخواادارهکیږياوپدېسندکېنديپوښلشوي。

دتضمینموده:عموما،سټابادباروړلونیټېراهیسې24میاشتېتضمینچمتوکوي。کهچیرېپهاړوندقراردادیارسیدکېدتضمیناصطلاحمختلفوي،نودتړونیارسیدمودېغالبیږي。

سټابامسؤلیت:دتادیېواحدمسؤلیتدتضمینسرهسمیادنويیانويشويبرخوکارولوعیبونوترمیمپورېمحدوددی،یادمستقیمپیرودونکولخوابیرتهراستنیدونکيناقصمحصولاتوځایپهځایکول。سټاباددریمېډلېلوازمویااجزاولپارهدځایپرځایکولواجزاوکارولوحقخونديساتيیانوراجزاداصليعرضهکونکوڅخهشتوننلري。

دضمانتضمانت:ستابادلاندېشرایطوپهپایلهکېهیڅمسؤلیتنهګ受到ي،پهکومکېچېتضمینباطلکیږياودپليکیدومخهنیسي。1.دمحصولتضمینوموندلشووروستهلهدېچېدتضمینمودهپایتهورسیده。2.محصولدناسماستعمال،ناوړهګټهاخیستنې،غفلت،حادثې،چنګاښ،بدیل،یاغیرمجازترمیمسرهمخشوی،ایادحادثېیانورولاملونولهمخې。داډولشرایطبهدسټابالخواپهخپلواحداوبېځایهامتیازسرهټاکلکیږي。3محصولدآفتونویاسختشرایطولهاملهزیانمنشوی،کهطبیعيويیاانسان،پهشمولمګردسیلاب،اور،بریښنابریدونو،یادبریښنامزيګډوډيپورېمحدودنهوي。4.پهمحصولکېسریالنمبرلهمینځهوړل،بدلشوی،یاخرابشوی。5.تضمینبهدکاسمیټکزیانونوپوښښونهکړي،اونههمهغهزیانونهچېدباروړلوپرمهالپیښشوي。

تمدیدشویتضمین:سټابایواوږدشویتضمینوړاندېکويچېزموږدپلورنمایندهڅخهپیرودکیدیشيکلهچېتاسوامرورکړئ。دتمدیدشويتضمینپیرودکولولګښتدمحصولدپلورنرخپراساس،لوړدی。

دپیرودونکيسرهدمرستېلپارهچېژرترژرهنورمالعملیاتبیرتهپیلشياوپهوسایطوکېچېلګښتیېزیانمننهويمخنیویوکړي،موږلیوالهیوچېلهتاسوسرهدلرېپرتوستونزوسرهمرستهوکړواودغیرضروريوختاولګښتپرتهدوسیلېحلکولولپارههرهممکنهلارهپهلټهکېشو。د ترمیم لپاره وسیله بیرته راستنیدل。过程پیرودونکيستونزهادعاکوي،اوداصطباپلورنمایندهیاتخنیکيملاتړسرهپهټکو،عکسونو،ای/واویډیوګانوکېدتفصیليستونزېتفصیلچمتوکولوسرهاړیکهنیسي。سټابا د ریموټ ستونزې حل لپاره غوره هڅې کوي。

سټابایوازېدمستقیمپیرودونکوڅخهبیرتهراستنيږي。کهتاسوزموږدمحصولسرهستونزهتجربهکړئمهربانيوکړئهغهځایتهبیرتهواستوئچېرتهموپیرودلیوي。

دRMAشمیره:دعیبمحصولاتوبیرتهراستنیدودمخه،پیرودونکیبایددRMAفارمسرهزموږدپلورنمایندهسرهدمستندشويRMAنمبرسرهاړیکهونیسي،اوډکاوبیرتهدپلورنمایشیاinfo@stabamotor.comتهواستوي。万博体育存了钱怎么用پهیادولرئچېدRMAشمیرهبایددټولوبیرتهراوړلشويکڅوړوڅخهبهرپهګوتهشي。سټاباممکندRMAپرتهدمحصولترمیمیابدیلچمتوکولوڅخهډډهوکړياومحصولدپیرودونکيسرهدباروړلوراټولولوسرهبیرتهراوړي。

نیټه:RMAدabaaba()日历)تقویمورځولپارهدهغېدصبالخوادصادریدووروستهاعتبارلري。پیرودونکيبایدپه30(30)ورځوکېدننهپهRMAکېتشریحشويمحصولبیرتهراوليیانویRMAتهاړتیاوي。

دکڅوړېاړتیا:ټولراستنیدشويمحصولاتبایددباروړلوزیانمخنیويلپارهمناسببستهشويوي。

د تضمین وضعیت ټاکل:یوځلچېمحصولترلاسهشي،سټابادسلسلېنمبرونوپهکتلواودتوکوتشخیصکولوسرهدتضمینحالتټاکي。دتضمینتوکيبایدترمیمشيیاپرتهلهپیرودونکوسرهاړیکهونیسي。کهچیرېغیرتضمینتوکيترمیمتهاړتیاولريپیرودونکيتهدلګښتاندازېفورمهلیږلکیږيکومچېدویکولیشيبیاکتنهوکړياوکهدمنلووړويلاسلیکیېکړي。دتضمینتوکيبهدپیرودونکيلیکليواکمنېپرتهترمیمنشي。کهیوتوکيدترمیموړنهګ。لکیږيپیرودونکيسرهاړیکهنیولکیږياود(1)اختیارلريچېمحصولبیرتهراشيیا(2)محصوللهمینځهځي。

دترمیمفیسد تضمین توکي باید وړیا ترمیم شي。دنهتضمینتوکيبایددموادوفیسونواودترمیمکولوفیسونومسؤلويکهچیرېدپليکیدووړوي。

د بار وړلو لګښتونه:دتضمینپهصورتکې،پیرودونکيبهدبیرتهراستنیدشويمحصولبیرونباروړیاتادیهورکړياوسټابهبهدترمیمشويیاځایپهځایشويمحصولبهرڅخهبهرپیرودونکيتهپیسېورکړي؛دتضمیننهوتلوپهصورتکې،پیرودونکیبایددواړهدننهاوبیرونباربارقیمتاداکړي。

ترمیمشويیابدلشويهارډویربهداصليتضمیندورېیانوينوي(90)ورځولپارهتضمینوي،هرڅومرهچېاوږدوي。تګلارهممکنپرتهدمخکینيخبرتیاپرته،دسټابایوازینۍامتیازسرههروختبدلونومومي。