ਵਾਪਸੀਦਾਵਪਾਰਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ

ਵਾਰੰਟੀਨੀਤੀ

ਨੁਕਸਦਾਰਦਾਅਵੇਦੀਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

RMAਨੀਤੀ

ਸਟਬਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਕੋ。,ਲਿਮ(ਸਟੈਬਾਦੇਰੂਪਵਿੱਚਛੋਟੇ)ਉਤਪਾਦਾਂਦੀਵਾਰੰਟੀਅਵਧੀਦੇਅੰਦਰਸਾਧਾਰਣਵਰਤੋਂਅਧੀਨਪਦਾਰਥਾਂਅਤੇਕਾਰੀਗਰਾਂਦੀਆਂਕਮੀਆਂਤੋਂਮੁਕਤਹੋਣਦੀਗਰੰਟੀਹੈ。ਅਨੁਕੂਲਿਤਉਤਪਾਦਾਂਲਈਵਾਰੰਟੀਦੀਆਂਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂਵੱਖਰੇਇਕਰਾਰਨਾਮੇਦੁਆਰਾਨਿਯੰਤਰਿਤਕੀਤੀਆਂਜਾਂਦੀਆਂਹਨਅਤੇਇਸਦਸਤਾਵੇਜ਼ਵਿਚਨਹੀਂਆਉਂਦੀਆਂ。

ਵਾਰੰਟੀਦੀਮਿਆਦ:ਆਮਤੌਰ”ਤੇ,ਸਟੈਬਾਮਾਲਦੀਸਮਾਪਤੀਤੋਂ24ਮਹੀਨਿਆਂਦੀਗਰੰਟੀਦਿੰਦੀਹੈ。ਜੇਸਬੰਧਤਇਕਰਾਰਨਾਮੇਜਾਂਇਨਵੌਇਸਵਿੱਚਵਾਰੰਟੀਦੀਮਿਆਦਵੱਖਰੀਹੈ,ਤਾਂਇਕਰਾਰਨਾਮਾਜਾਂਇਨਵੌਇਸਅਵਧੀਪ੍ਰਬਲਹੁੰਦੀਹੈ。

ਸਟੈਬਾਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ:ਵਾਰੰਟੀਵਾਰੰਟੀਅਧੀਨਸਟੈਬਾਦੀਪੂਰੀਜਾਂਤਾਂਨਵੇਂਜਾਂਨਵੀਨੀਕਰਨਕੀਤੇਦੀਵਰਤੋਂਕਰਦਿਆਂਨੁਕਸਾਂਦੀਕਰਨਜਾਂਖਰੀਦਦਾਰਾਂਦੁਆਰਾਵਾਪਸਕੀਤੇਨੁਕਸਉਤਪਾਦਾਂ

ਵਾਰੰਟੀਦੇਅਲਹਿਦਗੀ:ਸਟੈਬਾਹੇਠਲਿਖੀਆਂਸਥਿਤੀਆਂਦੇਨਤੀਜੇਵਜੋਂਕੋਈਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਨਹੀਂਮੰਨਦੀ,ਜਿਸਦੇਤਹਿਤਵਾਰੰਟੀਰੱਦਹੋਜਾਂਦੀਹੈਅਤੇਪ੍ਰਭਾਵਪਾਉਣੀਬੰਦਕਰਦਿੰਦੀਹੈ。1.ਵਾਰੰਟੀਦੀਮਿਆਦਖਤਮਹੋਣਤੋਂਬਾਅਦਉਤਪਾਦਖਰਾਬਹੋਣਵਾਲਾਪਾਇਆਜਾਂਦਾਹੈ。2.ਉਤਪਾਦਦੀਦੁਰਵਰਤੋਂ,ਦੁਰਵਰਤੋਂ,ਲਾਪਰਵਾਹੀ,ਦੁਰਘਟਨਾ,ਛੇੜਛਾੜ,ਤਬਦੀਲੀ,ਜਾਂਅਣਅਧਿਕਾਰਤਮੁਰੰਮਤਦੇਅਧੀਨਕੀਤਾਗਿਆਹੈ,ਭਾਵੇਂਹਾਦਸੇਜਾਂਹੋਰਕਾਰਨਾਂਕਰਕੇ。ਅਜਿਹੀਆਂਸਥਿਤੀਆਂਸਟੈਬਾਦੁਆਰਾਆਪਣੇਇਕੱਲੇਅਤੇਨਿਰਵਿਘਨਵਿਵੇਕਅਨੁਸਾਰਨਿਰਧਾਰਤਕੀਤੀਆਂਜਾਣਗੀਆਂ。3.ਉਤਪਾਦਆਫ਼ਤਾਂਜਾਂਅਤਿਅੰਤਸਥਿਤੀਆਂਦੇਕਾਰਨਨੁਕਸਾਨਿਆਗਿਆਹੈ,ਚਾਹੇਉਹਕੁਦਰਤੀਹੋਣਜਾਂਮਨੁੱਖੀ,ਪਰਹੜ੍ਹਾਂ,ਅੱਗ,ਬਿਜਲੀਦੀਆਂਹੜਤਾਲਾਂ,ਜਾਂਬਿਜਲੀਦੀਆਂਲਾਈਨਾਂਵਿੱਚਗੜਬੜੀਤੱਕਸੀਮਿਤਨਹੀਂ。4.ਉਤਪਾਦ”ਤੇਸੀਰੀਅਲਨੰਬਰਨੂੰਹਟਾਦਿੱਤਾਗਿਆਹੈ,ਬਦਲਿਆਗਿਆਹੈ,ਜਾਂਨੁਕਸਕੱ。ਿਆਗਿਆਹੈ。5.ਵਾਰੰਟੀਕਾਸਮੈਟਿਕਨੁਕਸਾਨਾਂਨੂੰਨਹੀਂਕਵਰਕਰੇਗੀ,ਅਤੇਨਾਹੀਹਰਜਾਨੇਜੋਕਿਮਾਲਦੇਦੌਰਾਨਹੋਏਹਨ。

ਵਧਾਈਗਈਵਾਰੰਟੀ:ਸਟੈਬਾਇਕਐਕਸਟੈਂਡਡਵਾਰੰਟੀਦੀਪੇਸ਼ਕਸ਼ਕਰਦਾਹੈਜੋਸਾਡੇਵਿਕਰੀਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੋਂਖਰੀਦੀਜਾਸਕਦੀਹੈਜਦੋਂਤੁਸੀਂਆਰਡਰਦਿੰਦੇਹੋ。ਐਕਸਟੈਡਿਡਵਾਰੰਟੀਦੀਖਰੀਦਦਾਖਰਚਾ,ਉਤਪਾਦਦੀਵਿਕਰੀਕੀਮਤਦੇਅਧਾਰਤੇ,ਵਾਧੇਵਾਲਾਹੁੰਦਾਹੈ。

ਗਾਹਕਨੂੰਜਲਦੀਤੋਂਜਲਦੀਸਧਾਰਣਕਾਰਜਾਂਨੂੰਦੁਬਾਰਾਸ਼ੁਰੂਕਰਨਅਤੇਉਹਨਾਂਡਿਵਾਈਸਾਂਦੇਖਰਚਿਆਂਤੋਂਬਚਣਵਿਚਸਹਾਇਤਾਲਈਜੋਅਸਲਵਿਚਨੁਕਸਾਨੇਨਹੀਂਹਨ,ਅਸੀਂਰਿਮੋਟਸਮੱਸਿਆਨਿਪਟਾਰੇਵਿਚਤੁਹਾਡੀਮਦਦਕਰਨਅਤੇਬੇਲੋੜੇਸਮੇਂਅਤੇਖਰਚੇਤੋਂਬਗੈਰਜੰਤਰਨੂੰਠੀਕਕਰਨਲਈਹਰਸੰਭਵ寻求ੰਗਦੀਭਾਲਕਰਨਲਈਉਤਸੁਕਹਾਂ。ਰਿਪੇਅਰਲਈਡਿਵਾਈਸਵਾਪਸਕਰਨਦਾ。过程ਗਾਹਕਸਮੱਸਿਆਦਾਦਾਅਵਾਕਰਦਾ,ਅਤੇਸ਼ਬਦਾਂ,ਤਸਵੀਰਾਂਅਤੇ/ਜਾਂਵੀਡੀਓਵਿਸਥਾਰਨਾਲਸਮੱਸਿਆਦਾਵੇਰਵਾਸਟੈਬਾਦੀਵਿਕਰੀਜਾਂਤਕਨੀਕੀਸਹਾਇਤਾਨਾਲਕਰਦਾਤਕਨੀਕੀਤਕਨੀਕੀਸੰਪਰਕਕਰਦਾਹੈਹੈਸੰਪਰਕਕਰਦਾਹੈ。ਸਟੈਬਾਸਟੈਬਾਰਿਮੋਟਸਮੱਸਿਆਨਿਪਟਾਰੇਨਿਪਟਾਰੇਲਈਸਭਵਧੀਆਉਪਰਾਲੇਕਰਦਾ

ਸਟੈਬਾਸਿਰਫਸਿੱਧੇਖਰੀਦਦਾਰਾਂਤੋਂਰਿਟਰਨਸਵੀਕਾਰਕਰਦੀਹੈ。ਜੇਤੁਹਾਨੂੰਸਾਡੇਉਤਪਾਦਨਾਲਕੋਈਮੁਸ਼ਕਲਪੇਸ਼ਆਉਂਦੀਹੈਤਾਂਕਿਰਪਾਕਰਕੇਉਸਜਗ੍ਹਾਤੇਵਾਪਸਜਾਓਜਿੱਥੇਤੁਸੀਂਖਰੀਦਿਆਸੀ。

RMAਨੰਬਰ:ਖਰਾਬਉਤਪਾਦਾਂਨੂੰਵਾਪਸਕਰਨਤੋਂਪਹਿਲਾਂ,ਗ੍ਰਾਹਕਨੂੰਅਧਿਕਾਰਤਆਰ。ਐੱਮਏ。ਨੰਬਰਨਾਲਆਰ。ਐੱਮ。ਏਫਾਰਮਲਈਸਾਡੇਵਿਕਰੀਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਨਾਲਸੰਪਰਕਕਰਨਾਚਾਹੀਦਾਹੈ,ਅਤੇਵਿਕਰੀਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਜਾਂinfo@stabamotor.comਨ万博体育存了钱怎么用ੂੰਵਾਪਸਭਰੋਅਤੇਭੇਜੋ。ਯਾਦਰੱਖੋਕਿRMAਨੰਬਰਸਾਰੇਵਾਪਸਕੀਤੇਗਏਪੈਕੇਜਾਂਦੇਬਾਹਰਦਿੱਤਾਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ。ਸਟੈਬਾਬਿਨਾਂਆਰਐਮਏਦੇਕਿਸੇਉਤਪਾਦਦੀਮੁਰੰਮਤਜਾਂਤਬਦੀਲੀਪ੍ਰਦਾਨਕਰਨਤੋਂਇਨਕਾਰਕਰਸਕਦੀਹੈਅਤੇਮਾਲਨੂੰਇਕੱਠਾਕਰਕੇਗਾਹਕਨੂੰਵਾਪਸਕਰਸਕਦੀਹੈ。

ਮਿਆਦ:ਸਟੈਬਾਦੁਆਰਾਜਾਰੀਕੀਤੇਗਏ(30)ਕੈਲੰਡਰਦਿਨਾਂਲਈਇੱਕਆਰਐਮਏਵੈਧਵੈਧ。ਗ੍ਰਾਹਕਾਂਨੂੰਆਰ。ਵਿੱਚਵਿੱਚਦੱਸੇਗਏਉਤਪਾਦਨੂੰਨੂੰ(30)ਦਿਨਾਂਦੇਅੰਦਰਅੰਦਰਵਾਪਸਕਰਨਾਪਵੇਗਾਇੱਕਨਵਾਂਆਰ。ਲੋੜੀਂਦਾਹੋਵੇਗਾ。

ਪੈਕੇਜਦੀਲੋੜ:ਸਾਰੇਵਾਪਸਕੀਤੇਉਤਪਾਦਾਂਨੂੰਸਮੁੰਦਰੀਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂਦੇਨੁਕਸਾਨਤੋਂਬਚਾਉਣਲਈ包ੁਕਵੇਂਤੌਰਤੇਪੈਕਕੀਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ。

ਵਾਰੰਟੀਸਥਿਤੀਨਿਰਧਾਰਣ:ਇਕਵਾਰਉਤਪਾਦਪ੍ਰਾਪਤਹੋਗਿਆ,ਸਟਬਾਸੀਰੀਅਲਨੰਬਰਾਂਦੀਜਾਂਚਕਰਕੇਅਤੇਵਸਤੂਆਂਦੀਜਾਂਚਕਰਕੇਵਾਰੰਟੀਦੀਸਥਿਤੀਨਿਰਧਾਰਤਕਰਦੀਹੈ。ਇੱਕਵਾਰੰਟੀਵਸਤੂਦੀਮੁਰੰਮਤਕੀਤੀਜਾਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈਜਾਂਗਾਹਕਾਂਨਾਲਸੰਪਰਕਕੀਤੇਬਗੈਰਇਸਨੂੰਤਬਦੀਲਕਰਨਾਚਾਹੀਦਾਹੈ。ਜੇਕਿਸੇਗੈਰ——ਵਾਰੰਟੀਵਸਤੂਦੀਮੁਰੰਮਤਦੀਜ਼ਰੂਰਤਹੁੰਦੀਹੈਤਾਂਗ੍ਰਾਹਕਨੂੰਅਨੁਮਾਨਾਂਦਾਇੱਕਅਨੁਮਾਨਫਾਰਮਭੇਜਿਆਜਾਂਦਾਹੈਜਿਸਦੀਉਹਸਮੀਖਿਆਕਰਸਕਦੇਹਨਅਤੇਜੇਮਨਜ਼ੂਰਹੋਏਤਾਂਦਸਤਖਤਕਰਸਕਦੇਹਨ。ਗੈਰ——ਵਾਰੰਟੀਆਈਟਮਾਂਦੀਮੁਰੰਮਤਗਾਹਕਦੇਲਿਖਤੀਅਧਿਕਾਰਤੋਂਬਿਨਾਂਨਹੀਂਕੀਤੀਜਾਏਗੀ。ਜੇਕਿਸੇਵਸਤੂਦੀਮੁੜ——ਮੁਰੰਮਤਸਮਝੀਜਾਂਦੀਹੈਤਾਂਗਾਹਕਨਾਲਸੰਪਰਕਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈਅਤੇਉਸਕੋਲਵਿਕਲਪਹੁੰਦਾਹੈ(1)ਉਤਪਾਦਵਾਪਸਕਰਦਿੱਤਾਜਾਂਦਾਹੈਜਾਂ(2)ਉਤਪਾਦਨੂੰਖਾਰਜਕਰਦਿੱਤਾਜਾਂਦਾਹੈ。

ਮੁਰੰਮਤਫੀਸ:ਇੱਕਵਾਰੰਟੀਵਸਤੂਦੀਮੁਫਤਮੁਰੰਮਤਕਰਨੀਚਾਹੀਦੀਹੈ。ਗੈਰ——ਵਾਰੰਟੀਵਸਤੂਸਮੱਗਰੀਫੀਸਾਂਅਤੇਜੇਲਾਗੂਹੁੰਦੀਹੈਤਾਂਮੁਰੰਮਤਫੀਸਾਂਦਾਇੰਚਾਰਜਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ。

ਭਾੜੇਦੇਖਰਚੇ:ਇਨ——ਵਾਰੰਟੀਦੇਮਾਮਲੇਵਿਚ,ਗਾਹਕਵਾਪਸਕੀਤੇਉਤਪਾਦਦਾਅੰਦਰਦਾਭਾੜਾਅਦਾਕਰੇਗਾਅਤੇਸਟਾਬਾਗਾਹਕਨੂੰਮੁਰੰਮਤਕੀਤੇਜਾਂਬਦਲੇਹੋਏਉਤਪਾਦਦਾਬਾਹਰੀਭਾੜਾਅਦਾਕਰੇਗੀ;ਵਾਰੰਟੀਤੋਂਬਾਹਰਹੋਣਦੀਸਥਿਤੀਵਿੱਚ,ਗਾਹਕਨੂੰਬਾਹਰੀਅਤੇਬਾਹਰੀਭਾੜੇਦਾਭੁਗਤਾਨਕਰਨਾਚਾਹੀਦਾਹੈ。

ਮੁਰੰਮਤਮੁਰੰਮਤਕੀਤੀਗਈਜਾਂਤਬਦੀਲਕੀਤੀਹਾਰਡਵੇਅਰਦੀਅਸਲਵਾਰੰਟੀਦੀਮਿਆਦਜਾਂ(90)ਦਿਨਾਂਦਿਨਾਂ,ਜੋਵੀਲੰਬਾਹੈਦੀਦਿੱਤੀਦਿੱਤੀਦਿੱਤੀ。ਨੀਤੀਬਿਨਾਂਕਿਸੇਨੋਟਿਸਦੇ,ਕਿਸੇਵੀਸਮੇਂ,ਸਟੈਬਾਦੇਆਪਣੇਮਰਜ਼ੀ”ਤੇਬਦਲਣਦੇਅਧੀਨਹੋਸਕਦੀਹੈ。