ਉਦਯੋਗਖ਼ਬਰਾਂ

 • 电动机计算公式及方法

  ਗਣਨਾਗਣਨਾਦਾਫਾਰਮੂਲਾਅਤੇਅਤੇਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਦਾਦਾ

  ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਮੋਟਰਦਾਗਣਨਾਫਾਰਮੂਲਾਅਤੇ1.ੰਗ1.ਮੋਟਰਮੌਜੂਦਾਗਣਨਾ:ਏਸੀਤਿੰਨਪੜਾਅਦੇਚਾਰਚਾਰਤਾਰਬਿਜਲੀਸਪਲਾਈ,ਲਾਈਨਵੋਲਟੇਜ380ਹੈ,ਪੜਾਅਵੋਲਟੇਜ220ਹੈ,ਅਤੇਲਾਈਨਵੋਲਟੇਜਰੂਟਹੈ3-ਪੜਾਅਵੋਲਟੇਜਇੱਕਮੋਟਰਲਈ,ਇੱਕਇੱਕਹਵਾਦਾਵੋਲਟੇਜਵੋਲਟੇਜਪੜਾਅਵੋਲਟੇਜ,ਅਤੇਵੋਲਟੈਗ...
  ਹੋਰਪੜ੍ਹੋ
 • 无刷电机的优点和缺点

  ਬੁਰਸ਼ਬੁਰਸ਼ਰਹਿਤਮੋਟਰਾਂਦੇਦੇਫਾਇਦੇਅਤੇ

  ਬੁਰਸ਼ਰਹਿਤਮੋਟਰਾਂਦੇਫਾਇਦੇਅਤੇਨੁਕਸਾਨਰਹਿਤਮੋਟਰਾਂਦਾਫਾਇਦਾ:(1)ਕੋਈਕੋਈਨਹੀਂ,ਘੱਟਦਖਲਬੁਰਸ਼ਰਹਿਤਮੋਟਰਬੁਰਸ਼ਹਟਾਉਂਦਾ,ਅਤੇਸਭਤੋਂਸਿੱਧੀਤਬਦੀਲੀਇਹਬੁਰਸ਼ਮੋਟਰਚੱਲਣਵੇਲੇਕੋਈਬਿਜਲੀਚੰਗਿਆੜੀਨਹੀਂਜੋਜੋਬਹੁਤਘੱਟਜਾਂਦੀਜਾਂਦੀਹੈਦਾ
  ਹੋਰਪੜ੍ਹੋ
 • 高效电机特性

  ਉੱਚਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਲੀਮੋਟਰਦੀਆਂਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  1.ਇਹ能量ਰਜਾਰਜਾਦੀਬਚਤਕਰਸਕਦਾਹੈਅਤੇਲੰਬੇਸਮੇਂਦੀਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਨੂੰਸਕਦਾਸਕਦਾਹੈਹੈਸਕਦਾਸਕਦਾਹੈਹੈਸਕਦਾਸਕਦਾਸਕਦਾਸਕਦਾਸਕਦਾਸਕਦਾਸਕਦਾਬਹੁਤਲਈਲਈਬਹੁਤ;2.ਅਸਿੰਕਰੋਨਸਅਸਿੰਕਰੋਨਸਮੋਟਰਨੂੰਸਿੱਧੇਤੌਰਤੌਰਅਰੰਭਅਰੰਭਕਰਕੇਬਾਰੰਬਾਰਤਾਕਨਵਰਟਰਨਾਲਗਤੀਨੂੰਵਿਵਸਥਿਤਕਰਕੇਪੂਰੀਤਰ੍ਹਾਂਸਕਦਾਸਕਦਾਹੈਸਕਦਾਸਕਦਾਸਕਦਾ3.ਨਤੀਜੇਨਤੀਜੇਦਰਸਾਉਂਦੇਹਨਹਨਕਿਬਹੁਤਘੱਟਧਰਤੀ...
  ਹੋਰਪੜ੍ਹੋ
 • 电机振动的十大原因,搜索和维修取决于这些特定情况

  ਮੋਟਰਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਦੇ10ਮੁੱਖਕਾਰਨ,ਖੋਜਅਤੇਮੁਰੰਮਤਇਨ੍ਹਾਂਵਿਸ਼ੇਸ਼ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਮਾਮਲਿਆਂਮਾਮਲਿਆਂਨਿਰਭਰਕਰਦੀ

  ਮੋਟਰਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਦੇਬਹੁਤਸਾਰੇਕਾਰਨ,ਅਤੇਇਹਵੀਬਹੁਤਗੁੰਝਲਦਾਰ。8ਖੰਭਿਆਂਖੰਭਿਆਂਤੋਂਉਪਰਖੰਭਿਆਂਦੀਗਿਣਤੀਵਾਲੀਆਂਮੋਟਰਾਂਮੋਟਰਨਿਰਮਾਣਵਿਚਗੁਣਵੱਤਾਸਮੱਸਿਆਵਾਂਕਾਰਨਕਾਰਨਕੰਬਣੀਨਹੀਂਪੈਦਾਪੈਦਾਦੀਆਂਦੀਆਂਸਮੱਸਿਆਵਾਂਕਾਰਨਕਾਰਨਕੰਬਣੀਪੈਦਾਪੈਦਾਕੰਬਣੀ2-6ਖੰਭਿਆਂਦੀਆਂਮੋਟਰਾਂਵਿੱਚਆਮਹੈ。gb10068-2000“ਮੋਟਰਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲਿਮਨੂੰਘੁੰਮਰਿਹਾ...
  ਹੋਰਪੜ੍ਹੋ
 • 电机保温

  ਮੋਟਰਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ

  ਇੱਕਮੋਟਰਤੇਤੇਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨਹਵਾਵਾਂਅਤੇਧਰਤੀਨੂੰਸਮਾਪਤਕਰਨਦੇਆਪਸਸੰਪਰਕਨੂੰਰੋਕਦਾਰੋਕਦਾਰੋਕਦਾਸੰਪਰਕਨੂੰਰੋਕਦਾਰੋਕਦਾਜਦੋਂਮੋਟਰਾਂਨੂੰਵੇਖਦੇਹੋ,ਇਹਸਮਝਣਾਮਹੱਤਵਪੂਰਣਹੈਕਿਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨਕੰਮਕਰਦੀਹੈਅਤੇਇਸਦੀਵਿਵਹਾਰਕਵਿਵਹਾਰਕ。ਸਮੱਗਰੀ1.ਰੇਟਿੰਗਰੇਟਿੰਗ.ਈਸੀ.- ਨੇਮਾਤਾਪਮਾਨਰਾਈਜ਼ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨਲਾਈਫਅਤੇਤਾਪਮਾਨ2.ਇਨਸੂਲਾਟੈਸਟਿੰਗ... ...
  ਹੋਰਪੜ੍ਹੋ
 • 低速高扭矩永磁直接驱动电机研究的概述与研究

  ਸੰਖੇਪਸੰਖੇਪਅਤੇਘੱਟਗਤੀਗਤੀਅਤੇਉੱਚਟੋਰਕਸਥਾਈਮੈਗਨੈਟਡਾਇਰੈਕਟਡ੍ਰਾਈਵਮੋਟਰਖੋਜਦੀਦੀ

  ਟਾਰਕਡੈਨਸਿਟੀਘੱਟਘੱਟਗਤੀਅਤੇਉੱਚਟੋਰਕਸਿੱਧੀਡਰਾਈਵਮੋਟਰਾਂਨੂੰਮਾਪਣਇੱਕਪ੍ਰਮੁੱਖਸੰਕੇਤਕਸੰਕੇਤਕਸੰਕੇਤਕਇੱਕਪ੍ਰਮੁੱਖਸੰਕੇਤਕਸੰਕੇਤਕ...
  ਹੋਰਪੜ੍ਹੋ
 • STABA MOTOR的电机问题万博体育存了钱怎么用

  ਸਟੈਬਾਮੋਟਰਦੁਆਰਾਮੋਟਰਾਂਨੂੰਪ੍ਰਸ਼ਨ

  ਅੱਜ,ਅਸੀਂਅਸੀਂਮੋਟਰਦੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂਦੇਜਵਾਬਹੇਠਾਂਜਾਰੀਕਰਦੇਕਰਦੇਕਾਸ਼ਇਹਸਾਡੇਗ੍ਰਾਹਕਾਂਲਈਥੋੜਾਜਿਹਾpਖਾਹੋਸਕਦਾਹੈ,ਧੰਨਵਾਦ。1.ਮੋਟਰਸ਼ੈਫਟਕਿਉਂਪੈਦਾਕਰਦੀਹੈ?ਮੋਟਰਦੇਐਕਸਲ-ਬੇਅਰਿੰਗਬੇਸਲੂਪਵਿਚਵਰਤਮਾਨਨੂੰਐਸੀਅਲਕਰੰਟਜਾਂਦਾਹੈਜਾਂਦਾਹੈਹੈਹੈ。轴向ਮੌਜੂਦਾਮੌਜੂਦਾਪੀੜ੍ਹੀਦੇ:(1)ਅਸਿਮ...
  ਹੋਰਪੜ੍ਹੋ