മർച്ചൻഡൈസ്അംഗീകാരംനൽകുക

വാറന്റിനയം

വികലമായക്ലെയിംനടപടിക്രമം

ആർഎംഎനയം

സ്റ്റാബഇലക്ട്രിക്കമ്പനി,ലിമിറ്റഡ്(സ്റ്റാബയായിചുരുക്കത്തിൽ)ഉൽപ്പന്നങ്ങൾവാറന്റികാലയളവിനുള്ളിൽസാധാരണഉപയോഗത്തിലുള്ളമെറ്റീരിയലിലെയുംജോലിസ്ഥലത്തിലെയുംനിന്ന്മുക്തമായിരിക്കണമെന്ന്ഉറപ്പുനൽകുന്നു。ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ളവാറന്റിബാധ്യതകൾപ്രത്യേകകരാറുകളാൽകരാറുകളാൽ,എന്നാൽഈപ്രമാണത്തിൽഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല。

വാറന്റികാലയളവ്:സാധാരണയായി,കയറ്റുമതിചെയ്തതീയതിമുതൽസ്റ്റാബ24മാസവാറന്റിനൽകുന്നു。ബന്ധപ്പെട്ടബന്ധപ്പെട്ടകരാറിലെയോഇൻവോയ്സിലെയോവാറന്റികാലാവധി,കരാർഅല്ലെങ്കിൽഇൻവോയ്സ്കാലാവധി。

സ്റ്റാബഉത്തരവാദിത്തം:വാറണ്ടിയുടെവാറണ്ടിയുടെകീഴിലുള്ളസ്റ്റാബയുടെഏകഉത്തരവാദിത്തംപുതിയതോപുതുക്കിയതോആയഭാഗങ്ങൾഉപയോഗിച്ച്തകരാറുകൾനന്നാക്കുന്നതിനോഅല്ലെങ്കിൽനേരിട്ടുള്ളനൽകുന്നനൽകുന്നതകരാറുള്ളഉൽപ്പന്നങ്ങൾമാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനോമാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ00

വാറണ്ടിയുടെഒഴിവാക്കലുകൾ:ഇനിപ്പറയുന്നഇനിപ്പറയുന്നസാഹചര്യങ്ങളുടെഅനന്തരഫലമായിസ്റ്റാബഒരുബാധ്യതയുമില്ലെന്ന്ബാധ്യതയുമില്ലെന്ന്,അതിനുകീഴിൽവാറന്റിഅസാധുവാകുകയുംപ്രാബല്യത്തിൽവരികയും。1.വാറന്റികാലാവധിഅവസാനിച്ചതിന്ശേഷംഉൽപ്പന്നംതകരാറിലാണെന്ന്കണ്ടെത്തി。2.ഉൽപ്പന്നംദുരുപയോഗം,ദുരുപയോഗം,അശ്രദ്ധ,അപകടം,തട്ടിപ്പ്,മാറ്റംവരുത്തൽഅല്ലെങ്കിൽഅനധികൃതഅറ്റകുറ്റപ്പണിഎന്നിവയ്ക്ക്വിധേയമായി,ആകസ്മികമായിഅല്ലെങ്കിൽമറ്റ്കാരണങ്ങളാൽ。അത്തരംവ്യവസ്ഥകൾസ്റ്റാബഅതിന്റെപൂർണ്ണവുംവിവേകമില്ലാത്തതുമായവിവേചനാധികാരത്തിൽനിർണ്ണയിക്കും。3.വെള്ളപ്പൊക്കം,തീ,മിന്നലാക്രമണം,അല്ലെങ്കിൽപവർലൈൻഅസ്വസ്ഥതകൾഎന്നിവഉൾപ്പെടെഎന്നാൽഅതിൽമാത്രംപരിമിതപ്പെടുത്താതെപ്രകൃതിദത്തമായാലുംമനുഷ്യനായാലുംദുരന്തങ്ങളോഅങ്ങേയറ്റത്തെഅവസ്ഥകളോകാരണംഉൽപ്പന്നംകേടായി。4.ഉൽപ്പന്നത്തിലെഉൽപ്പന്നത്തിലെസീരിയൽനമ്പർ,മാറ്റംമാറ്റം,അല്ലെങ്കിൽഅല്ലെങ്കിൽ。5.വാറന്റികോസ്മെറ്റിക് നാശനഷ്ടങ്ങളോകയറ്റുമതിസമയത്ത്സംഭവിച്ചനാശനഷ്ടങ്ങളോ ഉൾക്കൊള്ളില്ല。

വിപുലീകരിച്ചവാറന്റി:നിങ്ങൾനിങ്ങൾഓർഡർനൽകുമ്പോൾഞങ്ങളുടെഞങ്ങളുടെവിൽപ്പനപ്രതിനിധികളിൽവാങ്ങാൻകഴിയുന്നവിപുലീകൃതവാറന്റിസ്റ്റബവാഗ്ദാനംവാഗ്ദാനംവാഗ്ദാനംഉൽപ്പന്നത്തിന്റെവിൽപനവിലയെഅടിസ്ഥാനമാക്കിവിപുലീകൃതവാറന്റിവാങ്ങുന്നതിനുള്ളനിരക്ക്വർദ്ധിക്കുന്നു。

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായിഅറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായിമടക്കിനൽകുന്നതിന്റെ。程序ഉപയോക്താവ്ഒരുപ്രശ്നംക്ലെയിംചെയ്യുന്നു,കൂടാതെവാക്കുകൾ,ചിത്രങ്ങൾ,കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽവീഡിയോകൾഎന്നിവയിൽവിശദമായപ്രശ്നവിവരണംനൽകിക്കൊണ്ട്സ്റ്റബസെയിൽസ്പ്രതിനിധിയുമായോസാങ്കേതികപിന്തുണയുമായോബന്ധപ്പെടുക。വിദൂരട്രബിൾഷൂട്ടിംഗിനായിസ്റ്റാബമികച്ചശ്രമങ്ങൾനടത്തുന്നു。

നേരിട്ടുള്ളവാങ്ങലുകാരിൽനിന്നുള്ളവരുമാനംമാത്രമേസ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂസ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ。ഞങ്ങളുടെഉൽപ്പന്നത്തിൽനിങ്ങൾക്ക്ഒരുപ്രശ്നം,നിങ്ങൾവാങ്ങിയസ്ഥലത്തേക്ക്മടങ്ങുക。

ആർഎംഎനമ്പർ:വികലമായഉൽപ്പന്നങ്ങൾമടക്കിനൽകുന്നതിനുമുമ്പ്,ഉപഭോക്താവ്അംഗീകൃതആർഎംഎനമ്പറുമായിആർഎംഎഫോമിനായിഞങ്ങളുടെസെയിൽസ്പ്രതിനിധിയെബന്ധപ്പെടണം,കൂടാതെപൂരിപ്പിച്ച്സെയിൽസ്പ്രതിനിധിഅല്ലെങ്കിൽinfo@stabamotor.comലേക്万博体育存了钱怎么用ക്അയയ്ക്കുക。മടങ്ങിയഎല്ലാപാക്കേജുകളുടെയുംപുറത്ത്ആർഎംഎനമ്പർസൂചിപ്പിച്ചിരിക്കണം。ഒരുആർഎംഎഇല്ലാതെഒരുഉൽപ്പന്നത്തിന്റെഅറ്റകുറ്റപ്പണിഅല്ലെങ്കിൽമാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽനൽകാൻസ്റ്റാബവിസമ്മതിക്കുകയുംചരക്ക്ശേഖരണത്തിലൂടെഉൽപ്പന്നംഉപഭോക്താവിന്തിരികെനൽകുകയുംചെയ്യാം。

കാലഹരണപ്പെടൽ:ഒരുഒരുആർഎംഎസ്റ്റാബനൽകിയതിന്ശേഷം(30)കലണ്ടർദിവസങ്ങൾക്ക്സാധുതയുള്ളതാണ്。മുപ്പത്(30)ദിവസത്തിനുള്ളിൽഉപയോക്താക്കൾആർഎംഎയിൽവിവരിച്ചഉൽപ്പന്നംനൽകണംഅല്ലെങ്കിൽഒരുപുതിയആർഎംഎ。

പാക്കേജ്ആവശ്യകത:ഷിപ്പിംഗ്കേടുപാടുകൾതടയുന്നതിന്മടങ്ങിയഎല്ലാഉൽപ്പന്നങ്ങളുംഉചിതമായരീതിയിൽപാക്കേജുചെയ്യണം。

വാറന്റിനിലനിർണ്ണയിക്കൽ:ഉൽപ്പന്നംലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ,സീരിയൽനമ്പറുകൾപരിശോധിച്ച്ഇനങ്ങൾനിർണ്ണയിച്ച്സ്റ്റാബനിലനിർണ്ണയിക്കുന്നു。ഉപഭോക്താക്കളുമായിഉപഭോക്താക്കളുമായിബന്ധപ്പെടാതെഒരുവാറന്റിവാറന്റിഇനംനന്നാക്കുകയോമാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയോമാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയോഉപഭോക്താവിന്റെരേഖാമൂലമുള്ളഅംഗീകാരമില്ലാതെവാറന്റിഇതരനന്നാക്കില്ലനന്നാക്കില്ല。ഒരുഒരുഇനംനന്നാക്കാനാകില്ലെന്ന്കരുതുന്നുവെങ്കിൽഉപഭോക്താവിനെ(1)ഉൽപ്പന്നംഉൽപ്പന്നംനൽകുകയുംഅല്ലെങ്കിൽ(2)ഉൽപ്പന്നംസ്ക്രാപ്പ്ചെയ്യുകയുംചെയ്യുന്നു。

അറ്റകുറ്റപ്പണിഫീസ്:ഒരുവാറന്റിഇനംസ修复ജന്യമായിനന്നാക്കണം。ഒരുഒരുവാറന്റിഇതരഇനംഇനംമെറ്റീരിയൽസ്ബാധകമെങ്കിൽറിപ്പയർഫീസുംഫീസും

ചരക്ക്നിരക്കുകൾ:ഇൻ——വാറണ്ടിയുടെകാര്യത്തിൽ,കസ്റ്റമർമടങ്ങിയഉൽപ്പന്നത്തിന്റെഇൻബ一样ണ്ട്ചരക്ക്നൽകും,കൂടാതെഅറ്റകുറ്റപ്പണിചെയ്തഅല്ലെങ്കിൽമാറ്റിസ്ഥാപിച്ചഉൽപ്പന്നത്തിന്റെbട്ട്ബ一样ണ്ട്ചരക്ക്ഉപഭോക്താവിന്സ്റ്റബനൽകും;വാറന്റിക്ക്പുറത്താണെങ്കിൽ,ഉപഭോക്താവ്ഇൻബ一样ണ്ട്,bട്ട്ബ一样ണ്ട്ചരക്ക്കൂലിനൽകണം。

അറ്റകുറ്റപ്പണിചെയ്തതോമാറ്റിസ്ഥാപിച്ചതോആയഹാർഡ്വെയർയഥാർത്ഥവാറന്റികാലയളവിന്റെശേഷിക്കുന്നഅല്ലെങ്കിൽതൊണ്ണൂറ്(90)ദിവസങ്ങളിൽ,ഏതാണോഅതിൽകൂടുതൽദൈർഘ്യമുള്ളതെന്ന്ഉറപ്പുനൽകുന്നു。മുൻകൂട്ടിഅറിയിക്കാതെതന്നെഏത്സമയത്തുംനയംസ്റ്റാബയുടെവിവേചനാധികാരത്തിൽമാറ്റത്തിന്വിധേയമായേക്കാം。