Вратете го овластувањето за стока

Гарантнаполитика

Неисправна постапка за побарување

RMAполитика

Компанија " Стаба Електрик ", ООД(кратоккакоSt万博体育存了钱怎么用aba)производитегарантираносеослободениоддефективоматеријалотиизработкатапринормалнаупотребаворамкитенагарантниотпериод。Гарантнитеобврскизакорисничкипроизводисерегулираатсопосебнидоговориинесеопфатенивоовојдокумент。

Гарантенпериод:Општоземено,Sta万博体育存了钱怎么用baобезбедува24месецигаранцијаоддатумотнапратката。Акогарантниотроквосоодветниотдоговорилифактураеразличен,преовладувадоговоротилирокотнафактурата。

万博体育存了钱怎么用Одговорност:ЕдинственатаодговорностнаStab万博体育存了钱怎么用aспоредгаранцијатаеограниченанаилипоправканадефектитесокористењенановиилиобновениделовиилизаменананеисправнипроизводивратениоддиректникупувачи。万博体育存了钱怎么用Stabaгозадржуваправотодакористикомпонентизазаменазатретистранипериферниуредииликомпонентиштовеќенеседостапниодоригиналнитедобавувачи。

Исклучувањанагаранцијата: 万博体育存了钱怎么用Stabaнепреземаникакваодговорносткакопоследицанаследнивеоколности,подкоигаранцијатастануваневажечкаипрестанувадастапуванасила。1.Откриеноедекапроизводотенеисправенпоистекотнагарантниотпериод。2.Производотбилподложенназлоупотреб,азлоупотреб,анебрежност,несреќ,амешањ,еменувањеилинеовластеносанирањ,ебезразликадалиеслучајноилидругипричини。ТаквитеусловиќегиопределиStaba万博体育存了钱怎么用споредсвоетоединственоинеограниченодискреционоправо。3.Производотеоштетенпорадикатастрофиилиекстремниуслови,безразликадалисеприроднииличовечки,вклучителноинеограничувајќисенапоплави,пожар,ударинагромилинарушувањанадалноводите。4.Серискиотбројнапроизводотеотстранет,изменетилиобезличен。5.Гаранцијатанемадагипокриекозметичкитештети,нитуштетитенастанатиприпратката。

Продолженагаранција: 万博体育存了钱怎么用Stabaнудипроширенагаранцијаштоможедасенабавиоднашиотпродаженпретставниккогаќејанарачате。Наплататазанабавканапродолженагаранцијаезголемена,засновананапродажнатаценанапроизводот。

Соцелдамупомогнеменаклиентотдапродолжисонормалнотоработењештоеможнопоскороидаизбегнеметрошоцизауредикоивсушностнесеоштетени,ниесмежелнидавипомогнемесодалечинскорешавањепроблемиидабарамеситеможниначинидагопоправитеуредотбезнепотребновремеитрошокнавраќањенауредотзапоправка。过程КлиентоттврдипроблемиконтактирајтегопретставникотзапродажбанаStabaилите万博体育存了钱怎么用хничкатаподдршкасодавањедеталенописнапроблемотсозборов,исликии/иливидеа。万博体育存了钱怎么用Stabaвложувамаксималнинапоризаотстранувањепроблемисодалечинскиотуправувач。

万博体育存了钱怎么用Staba прифаќа само поврат од директни купувачи。Акоиматепроблемсонашиотпроизвод,вемолимевратетесенаместотокадештостекупиле。

RMAброј:преддагивратинеисправнитепроизвод,иклиентоттребадаконтактирасонашиотпретставникзапродажбазаобразецотRMAсоовластениотбројнаRMAидагопополниииспратинапродажниотпретставникилинаinfo@stabamotor.com。万博体育存了钱怎么用ЗабележетедекабројотнаRMAморадабидеозначеннанадворешнатастрананаситевратенипакети。万博体育存了钱怎么用StabaможедаодбиедаобезбедипоправкаилизаменанапроизводбезRMAидаговратипроизводотнаКлиентотсонаплатанатовар。

Истек:RMAважитриесет(30)календарскиденапонејзинотоиздавањеодстрананаStaba。万博体育存了钱怎么用КлиентитеморадаговрататпроизводотопишанвоRMAворокодтриесет(30)денавоспротивноќебидепотребнановаRMA。

Барањезапакет:Ситевратенипроизводиморадабидатсоодветноспакуванизадасеспречиоштетувањенаиспораката。

Одредување на статусот на гаранција:Откакопроизводотќебидепримен,Staba万博体育存了钱怎么用гоодредувастатусотнагаранцијасопроверканасерискитеброевиидијагностицирањенаартиклите。Гарантниотпредметтребадасепоправиилизаменибездаконтактиратесоклиенти。Аконегарантиранатаставкабарапоправка,наклиентотмусеиспраќаобразецПроценканатрошоцитештоможедагопрегледаатипотпишатдоколкуеприфатливо。Предметитештонесегарантираатнемадасепоправатбезписменоодобрениенаклиентот。Доколкунекојпредметсесметазанепоправен,можедасеконтактираклиентотиимаможност(1)даговратипроизводотили(2)дагоукинепроизводот。

Надоместзапоправка:Гарантната ставка треба да се поправи бесплатно。Н,егарантнаставкатребадабидезадолженазанадоместоцизаматеријалиинадоместоцизапоправка,доколкуеприменливо。

Товарнитрошоци:вослучајнагаранција,Клиентотќеплативлезентоварнавратениотпроизвод,аStabaќемуплат万博体育存了钱怎么用инаКлиентотизлезниоттоварнапоправениотилизаменетиотпроизвод;вослучајнагаранциј,аклиентоттребадаплатиивлезнииизлезнитоварнитрошоци。

Поправениотилизаменетиотхардверќесегарантиразаостатокотодоригиналниотгарантенрокилидеведесет(90)дена,коеидаеподолго。ПолитикатаможедабидепредметнапроменапосопственонаоѓањенаStaba,вокое万博体育存了钱怎么用биловреме,безпретходноизвестување。