დააბრუნეთსაქონლისავტორიზაცია

საგარანტიოპოლიტიკა

დეფექტურიმოთხოვნისპროცედურა

RMAპოლიტიკა

შპსელექტროკომპანია(მოკლედროგორცSt万博体育存了钱怎么用aba)პროდუქტიგარანტირებულია,რომარიქნებადეფექტებიმასალებისადასამუშაოებისნორმალურიგამოყენებისპირობებშისაგარანტიოპერიოდში。საგარანტიოვალდებულებებიადრინდელპროდუქტებზერეგულირდებაცალკეულიკონტრაქტებითდაარარისგათვალისწინებულიამდოკუმენტში。

საგარანტიოპერიოდი:საერთოდ,St万博体育存了钱怎么用abaუზრუნველყოფს24თვისგარანტიასგადაზიდვისდღიდან。თუშესაბამისხელშეკრულებაშიანინვოისშისაგარანტიოვადაგანსხვავებულია,კონტრაქტისანინვოისისვადაჭარბობს。

სტაბაპასუხისმგებლობა: 万博体育存了钱怎么用Staba -სგარანტიითგათვალისწინებულიმხოლოდპასუხისმგებლობაშემოიფარგლებაანდეფექტებისახალიანგანახლებულინაწილებისგამოყენებითანპირდაპირიმყიდველებისმიერდაბრუნებულიწუნდებულიპროდუქტებისშეცვლით。万博体育存了钱怎么用Stabaიტოვებსუფლებასგამოიყენოსჩანაცვლებითიკომპონენტებიმესამემხარისპერიფერიულიმოწყობილობებისთვისანკომპონენტები,რომლებიცაღარარისხელმისაწვდომითავდაპირველიმომწოდებლებისგან。

გარანტიისგამორიცხვა: 万博体育存了钱怎么用Stabaარიღებსპასუხისმგებლობასშემდეგიგარემოებებისშედეგად,რომელთამიხედვითაცძალადაკარგულადხდებაგარანტიისშეწყვეტადამოქმედება。1.საგარანტიოვადისამოწურვისშემდეგპროდუქტიწუნდებულიაღმოჩნდა。2.პროდუქტიდაექვემდებარაბოროტადგამოყენებას,ბოროტადგამოყენებას,დაუდევრობას,ავარიას,შეცდომას,შეცვლასანუნებართვოშეკეთებას,ესმოხდაშემთხვევითანსხვამიზეზებით。ასეთპირობებსSt万博体育存了钱怎么用abaგანსაზღვრავსთავისიშეხედულებისამებრდაშეუზღუდავად。3.პროდუქტიდაზიანდაკატასტროფებისანექსტრემალურიპირობებისგამო,იქნებაესბუნებრივითუადამიანი,მათშორისწყალდიდობა,ხანძარი,ელვისდარტყმაანელექტროგადამცემიხაზისდარღვევები。4.პროდუქტზესერიულინომერიამოღებულია,შეიცვალაანშეიმცირა。5.გარანტიაარმოიცავსკოსმეტიკურდაზიანებებსდავერცტვირთისგადაზიდვისდროს。

Გახანგრძლივებულიგარანტია: 万博体育存了钱怎么用Stabaგთავაზობთგაფართოებულგარანტიას,რომლისშეძენაშესაძლებელიაჩვენიგაყიდვებისწარმომადგენლისგან,შეკვეთისგაკეთებისას。გახანგრძლივებულიგარანტიისშეძენისსაფასურიიზრდება,პროდუქტისგასაყიდიფასისსაფუძველზე。

იმისათვის,რომმომხმარებელსდავეხმაროთრაცშეიძლებასწრაფადგანაგრძოსნორმალურიფუნქციონირებადათავიდანაიცილოსხარჯებიმოწყობილობებზე,რომლებიცსინამდვილეშიარარისდაზიანებული,ჩვენგვსურსდაგეხმაროთდისტანციურიპრობლემებისმოგვარებაშიდავცდილობთმოწყობილობისგამოსწორებისყოველგვარგზასზედმეტიდროისადახარჯებისგარეშემოწყობილობისშესაკეთებლადდაბრუნებისშესახებ。过程მომხმარებელიაცხადებსპრობლემასდადაუკავშირდებაStaba万博体育存了钱怎么用——სგაყიდვებისწარმომადგენელთანანტექნიკურდახმარებას,პრობლემისდეტალურიაღწერითსიტყვებით,სურათებითდა/ანვიდეოებით。万博体育存了钱怎么用Stabaმაქსიმალურადცდილობსდისტანციურიპრობლემებისმოსაგვარებლად。

万博体育存了钱怎么用Stabaმხოლოდანაზღაურებასიღებსპირდაპირიმყიდველებისგან。თუჩვენსპროდუქტსპრობლემაშეექმნათ,გთხოვთ,დაბრუნდეთიქ,სადაციყიდეთ。

RMAნომერი:წუნდებულიპროდუქტებისდაბრუნებამდემომხმარებელმაუნდადაუკავშირდესჩვენსგაყიდვებისწარმომადგენელსRMAფორმისთვისუფლებამოსილიRMAნომრითდაშეავსოსდაგაუგზავნოსგაყიდვებისწარმომადგენელსანinfo@stabamotor.com。万博体育存了钱怎么用გაითვალისწინეთ,რომRMAნომერიმითითებულიუნდაიყოსყველადაბრუნებულიპაკეტისგარედან。万博体育存了钱怎么用Staba——მშეიძლებაუარითქვასRMA -სგარეშეპროდუქტისშეკეთებაზეანშეცვლაზედაპროდუქტიდააბრუნოსმომხმარებელსსატვირთოსატვირთოთანხით。

ვადისგასვლა:RMAმოქმედებსSt万博体育存了钱怎么用aba——სგაცემიდანოცდაათი(30)კალენდარულიდღისგანმავლობაში。მომხმარებლებმაუნდადააბრუნონRMA -შიაღწერილიპროდუქტიოცდაათი(30)დღისგანმავლობაში,თორემსაჭიროიქნებაახალიRMA。

პაკეტისმოთხოვნა:ყველადაბრუნებულიპროდუქტიუნდაიყოსშეფუთულისათანადოდ,რომარმოხდესტრანსპორტირებისდაზიანება。

გარანტიისსტატუსისგანსაზღვრა:პროდუქტისმიღებისშემდეგ,Sta万博体育存了钱怎么用baგანსაზღვრავსსაგარანტიოსტატუსსსერიულინომრებისშემოწმებითდანივთებისდიაგნოზით。საგარანტიოსაგნისშეკეთებაანშეცვლაუნდამოხდესმომხმარებლებთანკონტაქტისგარეშე。თუარასაიმედოსაგარანტიოსაქონელიმოითხოვსშეკეთებას,მომხმარებელსეგზავნებაგადასახადებისშეფასებისფორმა,რომელსაცშეუძლიაგადახედოსდახელიმოაწეროს,თუმისაღებია。არასაიმედოსაგნებისშეკეთებაარგანხორციელდებამომხმარებლისწერილობითინებართვისგარეშე。იმშემთხვევაში,თუსაქონელიგამოუსწორებლადმიიჩნევა,მომხმარებელსდაუკავშირდებადააქვსშესაძლებლობა(1)დააბრუნოსპროდუქტიან(2)გაუქმდესპროდუქტი。

სარემონტომოსაკრებელი:საგარანტიოსაგნისშეკეთებაუფასოა。არასაიმედოსაგარანტიონივთისპასუხისმგებლობაუნდადაეკისროსმასალებისგადასახადსდასარემონტომოსაკრებლებს,საჭიროებისშემთხვევაში。

Სატვირთობრალდებით:საგარანტიოშემთხვევაში,მომხმარებელიგადაიხდისდაბრუნებულიპროდუქტისშემომავალტვირთს,ხოლოStabaგადა万博体育存了钱怎么用უხდისგარემონტებულიანშეცვლილიპროდუქტისგამავალიტვირთსმომხმარებელს;გარანტიითგარანტიისგარეშე,მომხმარებელმაუნდაგადაიხადოსროგორცშემომავალი,ისეგამავალიტვირთისღირებულება。

შეკეთებულიანშეცვლილიტექნიკაგარანტირებულიიქნებათავდაპირველისაგარანტიოპერიოდისანოთხმოცდაათი(90)დღისგანმავლობაში,რაცუფროგრძელია。წესებიშეიძლებაშეიცვალოსSta万博体育存了钱怎么用ba——სშეხედულებისამებრ,ნებისმიერდროს,წინასწარიშეტყობინებისგარეშე。