חברתסטאבהאלקטריקבע”מהוקמהבשנת2009年וממוקמתבז”ונגשאן,סין——מרכזהתחבורהשלאזורמפרץרבתיגואנגדונג——הונגקונג——מרקו。סטאבההינהיצרניתמובילהבענףוגםמותגOEMבעלשםעולמישלפתרונותבקרהחשמלייםואלקטרוניים。המוצריםהעיקרייםשלנוהםמייצבימתחאוטומטיים(AVR),ספקיכוחללאהפרעה(UPS),ממירים/ממיריםסולאריים,מנועי直流ללאמברשתקטניםובינוניים,מודוליבקרהשלמנועי刷וכו”。

לסטאבהיש43000מ”רשלמפעלמודרניבנויעםלולאתמפתחשלמתקניייצורהכוללים:

-סדנתכליםלארונותמתכתוהטבעה,

-סדנתסלילוחישולליבתברזלשנאי,

-סדנתסלילהובדיקתשנאים,

-סדנתעיבודובדיקתpcb,

-סדנתמנועbldc,

-סדנתהרכבהובדיקהשלמאוורריםלביתומסחרי,

-סדנתהרכבהובדיקהסופיתשלמוצריאספקתחשמל。

מו”פיעיל

מו”פמשולב

סיורבמפעל

תעודות


אנשיקשר