אישורהחזרתסחורה

מדיניותאחריות

נוהלתביעהלקוי

מדיניותRMA

סטאבהאלקטריקושות'בע"מ(קצרכמוסטאבה)מוצריםמתחייביםלהיותנקייםמפגמיםבחומרובעבודהבשימושרגילבתוךתקופתהאחריות。התחייבויותהאחריותלמוצריםמותאמיםאישיתכפופותלחוזיםנפרדיםולאמכוסותבמסמךזה。

תקופתאחריות:באופןכללי,Sta万博体育存了钱怎么用baמספקתאחריותשל24חודשיםמיוםהמשלוח。אםתקופתהאחריותבחוזהאובחשבוניתהמתאימיםשונה,תקופתהחוזהאוהחשבוניתגוברת。

סטאבהאַחֲרָיוּת:האחריותהבלעדיתשלסטבהבמסגרתהאחריותמוגבלתלתיקוןהליקוייםבאמצעותחלקיםחדשיםאומשופצים,אולהחלפהשלמוצריםפגומיםשהוחזרועלידירוכשיםישירים。万博体育存了钱怎么用Stabaשומרתלעצמהאתהזכותלהשתמשברכיביםחלופייםעבורציודהיקפישלצדשלישיאורכיביםשאינםזמיניםעודמספקיםמקוריים。

החרגותאחריות:סטבהאינהמתחייבתבכלאחריותכתוצאהמהנסיבותהבאות,לפיהןהאחריותמתבטלתומפסיקהלהיכנסלתוקף。1.המוצרנמצאלקוילאחרתוםתקופתהאחריות。2.המוצרעברשימושלרעה,שימושלרעה,רשלנות,תאונה,חבלה,שינויאותיקוןלאמורשה,ביןאםבמקרהאומסיבותאחרות。תנאיםכאלהייקבעועלידיסטאבהעלפישיקולדעתההבלעדיוהלאמוגבל。3.המוצרניזוקעקבאסונותאותנאיםקיצוניים,ביןאםטבעייםוביןאםאנושיים,כוללאךלאמוגבללשיטפונות,שריפות,פגיעותברקאוהפרעותבקוהחשמל。4.המספרהסידוריעלהמוצרהוסר,שונהאוהושמד。5.האחריותלאתכסהנזקיםקוסמטייםוגםלאאתהנזקיםשהתרחשובמהלךהמשלוח。

אחריותמורחבת:S万博体育存了钱怎么用pataמניתבריתמורחבתהיתברכושמניתהמנירוותותבעתבעתמנהאיובליתרויתרויתמורחבתחבתהנותוספת,בהתבססעלמחירהמכמכשלמורההמורה

עלמנתלעזורללקוחלחדשאתהפעולההרגילהבהקדםהאפשריולהימנעמההוצאותעלמכשיריםשאינםנפגעיםבפועל,אנולהוטיםלסייעלכםבפתרוןבעיותמרחוקומחפשיםכלדרךאפשריתלתקןאתהמכשירללאהזמןוההוצאותהמיותרים。שלהחזרתהמכשירלתיקון。过程הלקוחטועןלבעיהוליצורקשרעםנציגהמכירותשלStabaאועם万博体育存了钱怎么用התמיכההטכניתעלידימתןתיאורהבעיההמפורטבמילים,בתמונותו/אובסרטונים。万博体育存了钱怎么用Stabaעושהאתמירבהמאמציםלפתרוןבעיותמרחוק。

סטאבהמקבלתהחזרותרקמרוכשיםישירים。אםאתהנתקלבבעיהבמוצרשלנו,חזורלמקוםבוקנית。

מספרRMA:לפניהחזרתהמוצריםהפגומים,עלהלקוחליצורקשרעםנציגהמכירותשלנולקבלתטופסRMAעםמספרה——RMAהמורשה,ולמלאולשלוחחזרהלנציגהמכירותאוinfo@stabamotor.com。万博体育存了钱怎么用שיםלבכיישלצייןאתמספרRMAבה——חלקהחיצונישלכלהחבילותשהוחזרו。万博体育存了钱怎么用StabaרשאיתלסרבלספקתיקוןאוהחלפהשלמוצרללאRMAולהחזיראתהמוצרללקוחבאמצעותאיסוףמשא。

תפוגה:RMAתקףלשלושים(30)ימיםקלנדרייםלאחרהוצאתועלידיסטאבה。הלקוחותחייביםלהחזיראתהמוצרהמתוארב——RMAתוךשלושים(30)יוםאחרתיידרשRMAחדש。

דרישתחבילה:ישלארוזכראויאתכלהמוצריםהמוחזריםכדילמנוענזקלמשלוח。

קביעתמצבאחריות:לאחרקבלתהמוצר,סטבהקובעתאתמצבהאחריותעלידיבדיקתהמספריםהסידורייםואבחוןהפריטים。ישלתקןאולהחליףפריטאחריותמבליליצורקשרעםהלקוחות。אםפריטשאינובאחריותדורשתיקון,הלקוחנשלחלטופסהערכתחיוביםשהואיכוללבדוקולחתוםאםהואמקובל。פריטיםשאינםבאחריותלאיתוקנוללאאישורבכתבשלהלקוח。אםפריטנחשבכבלתיניתןלתיקון,פוניםאלהלקוחוישלואפשרות(1)להחזיראתהמוצראו(2)לגרוטאתהמוצר。

דמיתיקון:ישלתקןפריטאחריותללאעלות。פריטשאינובאחריותצריךלהיותאחראיעלדמיהחומריםועלדמיהתיקוןבמידתהצורך。

דמיהובלה:במקרהשלאחריות,הלקוחישלםהובלהנכנסתשלהמוצרהמוחזרוסטאבהתשלםאתההובלההיוצאתשלמוצרמתוקןאושהוחלףללקוח;במקרהשלחריגהמהאחריות,עלהלקוחלשלםגםעלותהובלהנכנסתוגםעלותיוצאת。

החומרההמתוקנתאושהוחלפהתהיהמתחייבתלהמשךתקופתהאחריותהמקוריתאולתשעים(90)יום,הארוךמביניהם。המדיניותעשויהלהיותכפופהלשינויעלפישיקולדעתההבלעדישלסטבה,בכלעת,ללאהתראהמוקדמת。