վերադարձեքապրանքիթույլտվությունը

երաշխիքայինքաղաքականություն

թերիպահանջիկարգը

RMAքաղաքականություն

s.1manbetx3.0.com3.0(万博体育存了钱怎么用staba-իհամառոտ)արտադրանքըերաշխավորվածէ,որերաշխիքայինժամանակահատվածումզերծկլինինորմալպայմաններումնյութիեւարատներիցարատներիցառանձինպատվերովապրանքներիերաշխիքայինպարտավորություններըկարգավորվումենառանձինպայմանագրերովչենընդգրկվումսույն:

երաշխիքայինժամանակահատվածընդհանրապես,s万博体育存了钱怎么用taba-նտրամադրումէ24ամսվաերաշխիքառաքմանօրվանից:եթեհամապատասխանպայմանագրումկամհաշիվհաշիվապրանքագրումժամկետըտարբերէ,ապագերիշխումէպայմանագրիկամհաշիվհաշիվապրանքագրիապրանքագրի:

ստաբաՊատասխանատվությունԵրաշխիքիներքոSt万博体育存了钱怎么用aba——իմիակպատասխանատվությունըսահմանափակվումէկամնորկամնորոգվածմասերիօգտագործմամբարատներիվերականգնմամբկամուղղակիգնորդներիկողմիցվերադարձվածթերիարտադրանքիփոխարինմամբ:万博体育存了钱怎么用Staba——նիրենիրավունքէվերապահումօգտագործելփոխարինողբաղադրիչներըերրորդկողմիարտաքինսարքերիկամբաղադրիչներիհամար,որոնքայլևսհասանելիչենբնօրինակմատակարարներից:

երաշխիքիբացառություններ万博体育存了钱怎么用staba-նպատասխանատվությունչիստանձնումհանգամանքների,որոնցդեպքումերաշխիքըուժըկորցրածէճանաչվումդադարումէգործել:1.երաշխիքայիներաշխիքայինժամկետիավարտիցհետոհետոապրանքըէէ:2.Ապրանքըենթարկվելէչարաշահման,չարաշահման,անփութության,վթարի,խառնաշփոթության,փոփոխությանկամչարտոնվածնորոգման՝պատահականկամայլպատճառներով:ՆմանպայմաններըորոշելուէStaba——նիրբացառիկևանխ万博体育存了钱怎么用նահայեցողությամբ:3.Ապրանքըվնասվելէաղետներիկամծայրահեղպայմաններիպատճառով,լինենդրանքբնականկամմարդկային,ներառյալջրհեղեղը,հրդեհը,կայծակըկամէլեկտրահաղորդմանգծերիխանգարումները:4.ապրանքիապրանքիսերիականհամարըհանվել,փոփոխվելէկամկամ:5.երաշխիքըերաշխիքըչիծածկելուկոսմետիկ,ինչպեսինչպեսնաեւբեռիընթացքումտեղիունեցած:

ընդլայնվածերաշխիք:s万博体育存了钱怎么用taba-նառաջարկումէերկարացված,որըկարելիէձեռքբերելմերներկայացուցչիցներկայացուցչից`պատվերպատվեր:երկարացվածերաշխիքիգնմանգանձումըէ`ելնելովելնելովապրանքիվաճառքի:

程序հաճախորդըպնդումէ,որխնդիրունի,եւկապվեքstaba-ի万博体育存了钱怎么用վաճառքիկամաջակցությանհետ`խնդրիմանրամասնաջակցությանհետտրամադրելով,նկարներովեւ(կամ)տեսանյութերով:万博体育存了钱怎么用STABA-ննառավելագույնջանքերէգործադրումհեռավորխնդիրներիլուծման:

万博体育存了钱怎么用Staba——նմիայնեկամուտներէընդունումուղղակիգնորդներից:Եթեմերարտադրանքիհետխնդիրներեքունենում,խնդրումենքվերադառնալայնտեղ,որտեղգնելեք:

RMAհամարը:թերիարտադրանքըվերադարձնելուցառաջհաճախորդըպետքէկապվիմերվաճառքիներկայացուցչիհետRMAձևիհամար”լիազորվածRMAհամարով,ևլրացնիևհետուղարկիվաճառքիներկայացուցչինկամinfo@stabamotor.com:Նշենք,որվեր万博体育存了钱怎么用ադարձվածբոլորփաթեթներիարտաքինմասումպետքէնշվիRMAհամարը:万博体育存了钱怎么用Staba——նկարողէհրաժարվելառանցRMA -իարտադրանքիվերանորոգմանկամփոխարինմանտրամադրումիցևապրանքըվերադարձնելՀաճախորդինբեռնափոխադրումներիմիջոցով:

EXPամկետըլրանալըRMA -նուժիմեջէերեսուն(30)օրացուցայինօրվաընթացքում”Staba——իկ万博体育存了钱怎么用ողմիցդրաթողարկումիցհետո:Հաճախորդներըերեսուն(30)օրվաընթացքումպետքէվերադարձնենRMA -ումնկարագրվածապրանքը,հակառակդեպքումկպահանջվինորRMA:

Փաթեթիպահանջը。վերադարձվածվերադարձվածբոլորապրանքներըպետքէէհամապատասխան,առաքմանվնասըկանխելուկանխելու:

երաշխիքիերաշխիքիորոշում。ապրանքըստանալուցհետոsta万博体育存了钱怎么用ba-նորոշումէերաշխիքիկարգավիճակը`ստուգելովստուգելովսերիականհամարներըեւախտորոշելով:երաշխիքայինիրըպետքէկամփոխարինվի`առանցառանցհաճախորդներիհետկապվելուկապվելուկապվելուէպահանջումոչերաշխիքայինառարկանվերանորոգումէ,հաճախորդինհաճախորդինէգանձումներիձեւ,հաճախորդինուղարկվումէգնահատմանձեւ,որընակարող:

վերականգնմանվճար:երաշխիքայիներաշխիքայինիրըպետքէանվճարանվճար:ոչոչերաշխիքայինառարկանպետքէէբաշխիվճարներըեւեւեւեւ,եթեեթե,նորոգմաննորոգման:

Բեռներիգանձումներ。երաշխիքայինլինելուդեպքումհաճախորդըկվճարիվերադարձվածբեռնափոխադրումը,իսկstaba-նհաճախորդի万博体育存了钱怎么用նկվճարիվերանորոգվածփոխարինվածարտագնաբեռը:երաշխիքիցդուրսդեպքումհաճախորդըպետքէվճարիինչպես,այնպեսէլարտագնաբեռնափոխադրմանարժեքը:

վերականգնվածվերականգնվածկամփոխարինվածապարատըերաշխավորվումերաշխավորվումնախնականերաշխիքայինժամանակահատվածիմնացածմասըկամ(90)օր,որնավելիերկարէ:ՔաղաքականությունըկարողէփոփոխվելStab万博体育存了钱怎么用a——իհայեցողությամբ,ցանկացածպահի,առանցնախնականծանուցման: