રીટર્નમર્ચેન્ડાઇઝ作者થોરાઇઝેશન

વોરંટીનીતિ

ખામીયુક્તદાવાનીકાર્યવાહી

આરએમએનીતિ

સ્ટેબાઇલેક્ટ્રિકકું。,લિ(સ્ટેબાજેવાટૂંકા)ઉત્પાદનોવોરંટીઅવધિનીઅંદરસામાન્યઉપયોગહેઠળસામગ્રીઅનેકારીગરીનીખામીથીમુક્તથવામાટેબાંયધરીઆપવામાંઆવેછે。કસ્ટમાઇઝકરેલાઉત્પાદનોમાટેનીવોરંટીજવાબદારીઅલગકરારદ્વારાસંચાલિતથાયછેઅનેઆદસ્તાવેજમાંઆવરીલેવામાંઆવતીનથી。

ખાતરીનોસમયગાળો:સામાન્યરીતે,સ્ટેબાશિપમેન્ટનીતારીખથી24મહિનાનીવોરંટીપ્રદાનકરેછે。જોસંબંધિતકરારઅથવાભરતિયુંમાંવ保证રંટિનીઅવધિજુદીહોય,તોકરારઅથવાભરતિયુંઅવધિપ્રવર્તેછે。

સ્ટેબાજવાબદારી:વરંટીહેઠળસ્ટેબાનીએકમાત્રજવાબદારીકાંતોનવાઅથવાનવીનીકૃતભાગોનોઉપયોગકરીનેખામીનેસુધારવાઅથવાસીધીખરીદદારોદ્વારાપાછાફરતાખામીયુક્તઉત્પાદનોનીફેરબદલસુધીમર્યાદિતછે。સ્ટેબાત્રીજાપક્ષનાપેરિફેરલ્સઅથવામૂળસપ્લાયર્સમાંથીલાંબાસમયસુધીઘટકઘટકોમાટેરિપ્લેસમેન્ટઘટકોનોઉપયોગકરવાનોઅધિકારઅનામતરાખેછે。

વોરંટીબાકાત:સ્ટેબાનીચેનાસંજોગોનાપરિણામેકોઈજવાબદારીલેતાલેતા,જેહેઠળવોરંટીરદથઈજાયઅનેઅસરથવાનુંકરેછે。1.વરંટીરંટીઅવધિસમાપ્તથયાપછીઉત્પાદનખામીયુક્તહોવાનુંજાણવામળેમળેખામીયુક્તહોવાનુંજાણવામળે2.ઉત્પાદનનોદુરૂપયોગ,દુરૂપયોગ,બેદરકારી,અકસ્માત,ચેડા,બદલાવઅથવાઅનધિકૃતસમારકામ,આકસ્મિકઅથવાઅન્યકારણોસરકરવામાંઆવ્યુંછે。આવીશરતોસ્ટેબાદ્વારાતેનાએકમાત્રઅનેઅસ્પષ્ટવિવેકબુદ્ધિથીનક્કીકરવામાંઆવશે。的。પૂર,આગ,વીજળીનાહડતાલઅથવાપાવરલાઇનનીવિક્ષેપસહિતનીમર્યાદિતનહીંપણપ્રાકૃતિકકેમાનવી,આફતોઅથવાઆત્યંતિકપરિસ્થિતિઓનેકારણેઉત્પાદનનેનુકસાનથયુંછે。4.ઉત્પાદનપરનોક્રમાંકનંબરદૂરકરવામાંઆવ્યોછે,બદલાઈગયોછેઅથવાક્ષતિગ્રસ્તછે。的。વ保证રંટિમાંકોસ્મેટિકનુકસાનઅનેશિપમેન્ટથયેલાનુકસાનનેઆવરીઆવરીઆવશેનહીં。

વિસ્તૃતવોરંટી:સ્ટેબાવિસ્તૃતવોરંટીઆપેછેકેજ્યારેતમેઓર્ડરઆપોત્યારેઅમારાવેચાણપ્રતિનિધિપાસેથીખરીદીશકાય。ઉત્પાદનનીવેચાણકિંમતપરઆધારિતવિસ્તૃતવ的રંટીનીખરીદીમાટેનોચાર્જવધારાનોછે。

ગ્રાહકનેશક્યતેટલીવહેલીતકેસામાન્યકામગીરીફરીથીશરૂકરવામાંઅનેખરેખરનુકસાનનથાયતેવાઉપકરણોપરનાખર્ચનેટાળવામાટેમદદકરવામાટે,અમેતમનેદૂરસ્થમુશ્કેલીનિવારણમાંસહાયકરવાઅનેબિનજરૂરીસમયઅનેખર્ચવિનાઉપકરણનેઠીકકરવામાટેદરેકસંભવિતરીતમેળવવામાટેઉત્સુકછીએ。રિપેરમાટેડિવાઇસપરતઆપવાનું。过程ગ્રાહકસમસ્યાનોદાવોકરેછે,અનેશબ્દો,ચિત્રોઅને/અથવાવિડિઓઝમાંવિગતવારસમસ્યાવર્ણનઆપીનેસ્ટેબાનાવેચાણપ્રતિનિધિઅથવાતકનીકીસપોર્ટસાથેસંપર્કકરેછે。રીતદૂરસ્થમુશ્કેલીનિવારણમાટેશ્રેષ્ઠપ્રયાસોસ્ટેબાકરેછે。

સ્ટેબાફક્તસીધાખરીદદારોનાવળતરસ્વીકારેછે。જોતમેઅમારાઉત્પાદનસાથેસમસ્યાઅનુભવતાહો,તોકૃપાકરીનેતમેજ્યાંખરીદ્યુંછેત્યાંપાછાફરો。

આરએમએનંબર:ખામીયુક્તઉત્પાદનોપરતઆપતાપહેલા,ગ્રાહકેઆરએમએફોર્મમાટેનાઅમારાવેચાણપ્રતિનિધિનેઅધિકૃતઆરએમએનંબરસાથેસંપર્કકરવોજોઈએ,અનેવેચાણનાપ્રતિનિધિઅથવાinfo@stabamotor.comપરપાછાભરો万博体育存了钱怎么用અનેમોકલો。નોંધલોકેઆરએમએનંબરબધાપરતથયેલપેકેજોનીબહારસૂચવેલહોવોઆવશ્યકછે。સ્ટેબાઆરએમએવિનાઉત્પાદનનીસમારકામઅથવાબદલીપ્રદાનકરવાનોઇનકારકરીશકેછેઅનેનૂરસંગ્રહસાથેગ્રાહકનેઉત્પાદનપરતઆપેછે。

સમાપ્તિ:આરટીએમએસ્ટેબાદ્વારાજારીકર્યાપછીનાત્રીસ(30)ક日历લેન્ડરદિવસોમાટેમાન્યછે。ગ્રાહકોએઆરએમએમાંવર્ણવેલઉત્પાદનનેત્રીસ(30)દિવસનીઅંદરપરતઆપવુંઆવશ્યકછેઅથવાનવુંઆરએમએઆવશ્યકરહેશે。

પેકેજઆવશ્યકતા:બધાપરતવેલઉત્પાદનોનેશિપિંગનુકસાનનેરોકવામાટેયોગ્યરીતેપેકેજકરવુંઆવશ્યકછે。

વોરંટીસ્થિતિનિર્ધારણ:એકવારઉત્પાદનપ્રાપ્તથઈ,પછીપછીabaબાસીરીયલનંબરોઅનેવસ્તુઓનુંનિદાનકરીનેવોરંટીનીસ્થિતિનક્કીકરેકરેછે。વ保证રંટીઆઇટમનીસમારકામથવીજોઈએગ્રાહકોનોસંપર્કકર્યાકર્યાતેનેતેનેબદલવીજોઈએ。ગ્રાહકનીગ્રાહકનીલેખિતઅધિકૃતિવિનાવિનાબિનવોરંટીવસ્તુઓનીમરામતકરવામાંઆવશેઆવશેજોકોઈવસ્તુબિનમરામતમરામતશકાયતેવુંમાનવામાંઆવેછે,તોગ્રાહકનોસંપર્કકરવામાંછેછેઅને(1)ઉત્પાદનપાછુંઆવેછેઅથવા(2)ઉત્પાદનનેકાscીનાખવામાંઆવેછે。

સમારકામફી:વોરંટીઆઇટમવિનામૂલ્યેસુધારવીજોઈએ。બિન——વ保证રંટીઆઇટમસામગ્રીફીઝઅનેજોલાગુહોયતોરિપેરિંગફીનોહવાલોહોવોજોઈએ。

નૂરખર્ચ:ઇન——વોરંટીનાકિસ્સામાં,ગ્રાહકપરતથયેલપ્રોડક્ટનીઆવકનૂરચૂકવશેઅનેસ્ટેબાગ્રાહકનેમરામતકરેલીઅથવાબદલીકરેલીપ્રોડક્ટનીઆઉટપુટનૂરચૂકવશે;વોરંટીનીબહારનાકિસ્સામાં,ગ્રાહકેઇનબાઉન્ડઅનેઆઉટબાઉન્ડબંનેનૂરખર્ચચૂકવવોજોઈએ。

સમારકામઅથવાબદલાયેલહાર્ડવેરનેમૂળવ保证રંટીઅવધિઅથવાનેવું(90)દિવસોનીબાકીનીવ战争રંટઆપવામાંઆવશે,જેવધુલાંબીછે。નીતિકોઈપણસમયે,પૂર્વસૂચનાવિના,સ્ટેબાનાસંપૂર્ણમુનસફીપ્રમાણેબદલાઇશકેછે。