Autorizacióndevolucióndemercadoría

PolíticadeGarantía.

Procemento deReclamación缺陷

PolíticaRMA.

s.1manbetx3.0.com3.0OS Produtos(Curtos Como S万博体育存了钱怎么用taba)EstánGarantidosPara Estar Libres De Defectos没有材料E NaFabricaCiónNunUSO正常Dentro DoPeríododeGarantía。作为obrigas degarantíade Produtos personalizadosréxensepor intratos sectionados enonestáncontemplados neste documento。

PeríododeGarantía.:Xeralmente,Of万博体育存了钱怎么用reRece 24 Meses deGarantíadesdeaenvío的数据。SE o Prazo de Garantia Do Contrato Ou FacturaAppolivoéderente,PrevaleceráOourato ou a factura。

万博体育存了钱怎么用责任:Orketabilidade Extrusiva de Staba万博体育存了钱怎么用 Baixo AGarantíaLimítaseÁreparacióndosdefectos empregando pezas novas ou Realthadas ouuperitucióndos produtos defectuosos devoltos por comulators directos。万博体育存了钱怎么用STABAresérvaseo dereito de USARCompoñentesdeReposiciónparaperiféricosde tceoros oucompoñentesqu xanonestándispobes nos provedores orixinais。

Exclusiónsdaarantía:S万博体育存了钱怎么用taba Noningunha respactabilidade Como Consecuencia Das Seguintes Circunstancias,NAS Que AGarantíaquedanula e deixa de Producirse。1. oProdutoé缺陷Obsois de que offiase operíododegarantía。2. o Produto Foi obxecto de Uso Indebido,Abuso,Deolixencia,Irerfee,Manipulación,AlteraciónOureparaciónnon autorizada,xa sexa por sharmee ou por outras careas。estascondiciónsserán确定inca antsivo e ili万博体育存了钱怎么用mitado标准。3. o Produto Foi Danado Debiido A Desastres OuCondiciónsSextromas,XA Sexan Naturais ou Hanmanas,CantuíndoPero非Inundacións,Inundacións,Incendios,Raios OuPerturbaciónsNaLiñaEleéctrica。4. onúmerodeseriedo produto foielinado,Modificado ou Deteriorado。5.帕兰蒂亚非CubriráteStanosestéticosnin os danos ocorridos durante oenvío。

帕兰蒂萨庞大:R万博体育存了钱怎么用echa OfreCe venagarantíazamziadaque se pode merar ao noso代表ano devendas cando Realiza o pedido。o Cargo Pola Compada daGarantíaSampiadaéGuremental,enFuncióndependodevenda do produto。

Para Axudar AO Cliente A Retomar o Funcionamento正常o Bosible e Evitar Gastos NoS Dissosivos Que RealmmenteNoStánDanados,estamos Anados,Assucarlle AResolucióndeMockosE Buscar Todas作为Formas Posibles de Arranxar O Dissositivo Sen O TempoSivo Sen oS Gastos Innecesarios。de devolver o dispositivo para asúareparación。程序o Cliente Reglama联合国问题ePóñaseN与Co Co Co Co Co Co Co Co Coma Oucionando a descrizo万博体育存了钱怎么用ionando a descridionando desircionando a descridionando do stuita en palabras,imaxes e / ouvídeos。万博体育存了钱怎么用STABA FAIO OS MELLORE ESFORZOS PARA AResoluciónRemotade问题。

万博体育存了钱怎么用stabasóaeptadevoluciónsdos comulatores directos。SE TenAlgún问题CO NOSO PROSUTO,Volva Ao Lugar Onde。

númeroRMA:Antes de Devolver OS Produtos Defectuosos,O Cliente DebePoñerseCeComplectoCo Co Complecto Co Co Co Noso代表De Vendas Para Obter O Formulario RMA CoNúmeroRMAAutorizo​​O E Encher E Envialo de Novo Ao代表De Vendas of Vendas of Vendas 万博体育存了钱怎么用of afogas of info@st​​abamotor.com。Teñaen conta que onúmerorma debe indayse没有外部de todos os paquetes devoltos。万博体育存了钱怎么用Staba Pode Rexeitar AReparaciónOuomualiniuónUunProduto Sen RMA E Devolverlle o Produto Ao Cliente CoA Recollida deMercadorías。

caducidade:UNRMAÉVálidoDuranteTrinta(30)Díasnaturaisdespois dasúa埃米维斯万博体育存了钱怎么用OS客户端Devolver o Produto Descriuro No RMA Nun Prazo de Trinta(30)DíasuSeráNecesario联合国诺夫RMA。

Requisito do paquete:Todos OS Produtos devoltos reben estar empaquetados adecuadomente para evitar danos没有envío。

CompentInación做estado dagarantía:UPLA Vez Recibido o Produto,S万博体育存了钱怎么用taba确定o ostado dagarantíaCromcobandoOSNúmerosDeSeriee Diagnosticando OS Artigos。Debe Repararse Ou替换Un Elemento daGarantía森Conterar客户客户。SE Un Artigo SenGarantía需要UpdaReparación,o Cliente Recibe Un Formulario deErgutacióndeCargosQue Pode Revisar E AsinarSEÉ易患。Os Artigos SenGarantíaNoneRepararánSenAautorizaciónPorEscrito Do Cliente。SE联合国ArtigoConsidéraseQue非SE Pode Reparar,PóñaseN与Cuptero E Ten AOPCIónde(1)Devolver O Produto Ou(2)De Desbotar O Produto。

Taxa deReparación:Un Artigo deGarantíaBebeRepararse Gratuitamee。Un Artigo SenGarantíaBebeEncargarse Das Taxas de Materiais e deReparaciónseéocaso。

Cargas de Frete:en Caso deGarantía,o ClientePagaráaMercancíaDeNtinAdaof Produto devolto e StandaPa万博体育存了钱怎么用garáASOCliente AMercancíaDeaídado Produto Reparado ouomualisuído;en caso deestarfóradagarantía,o Cliente Debe Pagar Tanto O Custo de Flete de Intrada Como O deSaída。

o硬件reparado ouuperistuídoestarágarantido durante o resto doperíododegarantíaorixinal ou noventa(90)Días,o que sexamáislongo。Políticapode Zesar Suxeita A Cambios A CriterSivo de Staba,En Ca万博体育存了钱怎么用lquera Momego,Sen Previo Aviso。