مجوزبازگشتکالا

ضمانتنامه

روشادعاینقص

سیاستRMA

شرکت استابا الکتریک ، با مسئولیت محدود(بهاختصاراستابا)محصولاتدارایضمانتدرموادوطرزکارتحتاستفادهعادیدرمدتضمانتهستند。تعهداتگارانتیبرایمحصولاتسفارشیباقراردادهایجداگانهایادارهمیشوندودراینسندشاملنمیشوند。

دورهگارانتی:بهطورکلی،Staba万博体育存了钱怎么用ازتاریخحم24لماهگارانتیارائهمیدهد。اگرمدتضمانتدرقراردادیافاکتورمربوطهمتفاوتباشد،قراردادیافاکتورحاکماست。

استابامسئوليت:تنهامسئولیتSta万博体育存了钱怎么用baتحتگارانتیمحدودبهتعمیرنقصبااستفادهازقطعاتجدیدیامرمتشدهیاجایگزینیمحصولاتمعیوباستکهتوسطخریدارانمستقیمبازگرداندهمیشود。حقاستفادهازاجزایجایگزینبرایوسایلجانبیشخصثالثیااجزاییکهدیگرازتأمینکنندگاناصلیدردسترسنیست،Stabaبرایخودمحفوظاست。万博体育存了钱怎么用

موارد مستثنی از ضمانت: 万博体育存了钱怎么用Stabaدرنتیجهشرایطزیرهیچمسئولیتیرابرعهدهنمیگیرد،کهتحتآنضمانتنامهباطلمیشودوازاجراخارجمیشود。1.بعد از انقضا مدت ضمانت کالا معیوب است。2.اینمحصولموردسوmisاستفاده،سو滥用استفاده،سهلانگاری،تصادف،دستکاری،تغییریاتعمیرغیرمجازقرارگرفتهاست،چهبهطورتصادفیوچهبهدلایلدیگر。چنینشرایطیتوسطاستابابنابهصلاحدیدخودوبدونمحدودیتتعیینخواهدشد。3.محصولبهدلیلبلایایاشرایطشدید،اعمازطبیعییاانسانی،ازجملهطغیان،آتشسوزی،صاعقهیااختلالدرخطوطبرقآسیبدیدهاست。4 -شمارهسریالموجوددرمحصولبرداشتهشده،تغییردادهشدهیاازبینرفتهاست。5.ضمانتنامهشاملخسارتهایآرایشیوبهداشتیوهمچنینخساراتواردهدرحینحملنمیباشد。

ضمانتتمدیدشده: 万博体育存了钱怎么用Stabaضمانتتمدیدشدهایراارائهمیدهدکههنگامسفارشمیتوانیدازنمایندهفروشماخریداریکنید。هزینهخریدضمانتنامهافزایشیافته،براساسقیمتفروشمحصول،افزایشیاست。

بهمنظورکمکبهمشتریبرایازسرگیریعملکردعادیخوددراسرعوقتوجلوگیریازهزینهدستگاههایواقعاًآسیبدیده،مشتاقانهبهشمادرامرعیبیابیازراهدورکمککردهوبهدنبالهرراهممکنبرایتعمیردستگاهبدونصرفوقتوهزینهغیرضروریهستیم。بازگشت دستگاه برای تعمیر过程مشتریادعامیکندمشکلیداردوباارائهتوضیحاتدقیقمشکلدرکلمات،تصاویرو/یافیلمهابانمایندهفروشیاپشتیبانیفنیStabaتماسبگیرید。万博体育存了钱怎么用万博体育存了钱怎么用Stabaبهترینتلاشرابرایعیبیابیازراهدورمیکند。

استبا فقط بازده خریداران مستقیم را می پذیرد。اگربامحصولمامشکلیدارید،لطفاًبهمحلخریدخودبرگردید。

شمارهRMA:قبلازبازگرداندنمحصولاتمعیوب،مشتریبایدبانمایندهفروشمابرایفرمRMAباشمارهRMAمجازتماسبگیرد،وسپسآنراپرکنیدوبهنمایندهفروشیاinfo@stabamotor.comارسالکنید。万博体育存了钱怎么用توجهداشتهباشیدکهشمارهRMAبایددرخارجازبستههایبازگشتینشاندادهشود。万博体育存了钱怎么用StabaممکناستازارائهتعمیریاتعویضکالایبدونRMAخودداریکندومحصولراباجمعآوریباربهمشتریبازگرداند。

انقضاء:اعتبارRMAسی(30)روزتقویمیپسازصدورتوسطStabaمعتبر万博体育存了钱怎么用است。مشتریانبایدکالایتوصیفشدهدرRMAراظرفمدتسی(30)روزپسدهنددرغیراینصورتRMAجدیدیموردنیازاست。

موردنیازبسته:تماممحصولاتبرگشتیبایدبستهبندیمناسبداشتهباشندتاازآسیبحملونقلجلوگیریشود。

تعیینوضعیتگارانتی:پسازدریافتمحصول،Staba万博体育存了钱怎么用بابررسیشمارهسریالهاوتشخیصموارد،وضعیتگارانتیراتعیینمیکند。یکموردضمانتنامهبایدبدونتماسبامشتریانتعمیریاتعویضشود。اگرکالایغیرضمانتیبهتعمیرنیازدارد،فرمتخمینهزینهبرایمشتریارسالمیشودکهدرصورتپذیرشمیتواندآنرابررسیوامضاکند。مواردغیرگارانتیبدوناجازهکتبیمشتریتعمیرنمیشوند。اگرکالاییغیرقابلتعمیرتشخیصدادهشود،بامشتریتماسگرفتهمیشودوگزینه(1)بازگرداندنکالایا(2)اسقاطمحصولرادارد。

هزینهتعمیر:یک مورد ضمانتی باید به صورت رایگان تعمیر شود。یککالایبدونضمانتبایدهزینههایموادودرصورتوجودهزینههایتعمیررابرعهدهداشتهباشد。

هزینه های حمل و نقل:درصورتضمانت،مشتریکالایورودیکالایبرگشتیراپرداختمیکندوStabaکرایهکالا万博体育存了钱怎么用یتعمیرشدهیاجایگزینشدهبهمشتریرابهمشتریپرداختمیکند。درصورتخارجازضمانت،مشتریبایدهزینهحملونقلورودیوخروجیراپرداختکند。

سختافزارتعمیرشدهیاتعویضشدهبرایباقیماندهمدتزماناصلیضمانتیانود(90)روز،هرکدامکهطولانیترباشد،ضمانتمیشوند。سیاستممکناستبنابهصلاحدیدStaba،万博体育存了钱怎么用درهرزمانوبدوناطلاعقبلیتغییرکند。