BL6141جمعکنندهروتورفارةموتورفنBLDC

ناممسول: روتورفاریشریموتورفنBLDC
حمارهمدل: BL6141
شرتنامة: 9.6وات
ولتاژمحاسبهه: 24ولتDC.
شرعتامتیاز: 1385صورشردقیقهردقیقه
امدانات: میریکمبری/اندایکمعوصور/سمعصورةسان/روتورکاری/سوامبالا/کمصدا/طولعمرطولانی

برررسیاجمالی.

کاربرد

BL6141

طرحکلیابعاد

BL6141-utline.

صفحهعملیری

شرح بیونبار حداکثرساراد حداکثرفرتخرود
شرعت(صورخردقیقه): 1860年 1،385 805.
شرجان(a): 0.12 0.629 1.53
گشتاور(Nm): 0. 0.067 0.184
شرتخرود(W): 28/2 68/9 15.55
ولتاژ(v): 24. 24. 24.

منحنیعملکرد

BL6141曲线

معرفیمحصول

bl6141جمعکنندهروتورفارةBLDCفففنبا10سالتجربةهسازیوتولةموتورDC STADAوراسفلفایمسوفموتو万博体育存了钱怎么用ر电动BLDCترجبةstabaترجبشدهاست。شرمیایبازنداهبریشبلیمهبیموتوریایac,فنسایبریایموتوریایبیونبریبامشریبرقبریکمتراستفادمهینند。

bl6141سمعکنندهروتورفارةBLDCفنموتوردر24VDCشارمییندوفرالا1385rpmراشرمیریبیارمو9.6wارائهمیی。

ماS万博体育存了钱怎么用taba电机برایطراحیوتولیدکوچکتر,سبکتر,سازگاربامحیطزیستوصرفهجوییدرمصرفانرژی,کنترلهوشمندفن,تنظیمسرعتبدونمرحله,روندسبکومحافظتازمحیطزیستهمچنانبهبهینهسازیفنموتورراهحلادامهمیدهیم。


 • قبلی:
 • بعد:

 • 诚信牌图_20201009153840

  راههلهایموتورdcبیونبریبراء

  پنکه های برقی یکی از رایج ترین لوازم خانگی است。انواعمختلفیدارندوبسیارمورداستفادهقرارمیگیرند。بااینحال،فنهایالکتریکیفعلیعمدتاازموتورهایمتناوبباقدرتبسیاربالا،معمولاًبالای60وات،استفادهمیکنندکهمصرفانرژیزیادیدارد。بهعنوانیکوسیلهخانگیکوچککهمدتزمانطولانیبایدروشنشود،مصرفانرژی،سروصداوسرعتبادمستقیمترینمعیاربرایدرنظرگرفتنمحصولاست。برایمحصولات电风扇،موتوریکیازمهمترینقطعاتاست。

  بیشترطرفدارانبرقیموجوددربازاراکنونازموتورهایمتناوبسنتیاستفادهمیکنندکهدارایعمرمفیدمحدود,تعمیرونگهداریناخوشایند,مصرفانرژیزیادوقابلیتکنترلموتورپایینهستند。برایجلبرضایتافراددرسناریوهایمختلفاستفادهومحیطهایمختلفاستفاده,طیفگستردهایازسرعتهایقابلتنظیم,سروصدایکم,عمرطولانیوحالتهایمختلفباتوجهبهسناریوهایمختلفاستفادهموردنیازاست。متناوبكنتینمیتواننهدرایکوسرابردوریدهنند。

  电风扇

  براءحلنسادفریکوس,استاباموتور19سالتیربیهشخصیازیموتوروتولةرابیکورفاستوسعةساداستفنهایالخترةBLDC电机解决方案。شرمیایبازنساهبریقیبلیمهبهموتورyبیموتوریایموتوریایبیونبریبامیریبریکمتروبازبالااستیایمیکنند。علاوهبرصرفهجوییدرمصرفانرژیوصرفهجوییدرمصرفانرژی,درمقایسهباموتورمتناوبمتناوبباحالتتعویضچرخشباسرعتثابتحدود3دنده,حتییکموتورDCبدونقلممواستانداردمیتواندسرعترابراساسمیلخودتنظیمکند。شمناینیمیتوانتنكمشرعتباسفندبلوسراانیامهای,مستوانآنرابههیکالتسمتناوب吹涂上版本。بااستیایایاینعملیری,حتىاگرمستفولانیبازنالستریروبروباز,更新مسانسوااداسناراستدنسواهیدهیدرا。

  همچنین،St万博体育存了钱怎么用aba电动机بهمنظوربهحداقلرساندنموتور刷،سبکتر،سازگاربامحیطزیستوصرفهجوییدرانرژی،بهموتورا风扇马达解决方案دامهخواهدداد。هدفمادستیابیبهکنترلهوشمندفن،تنظیمسرعتبدونگام،سبکوزن،صرفهجوییدرانرژیوروندحفاظتازمحیطزیستاست。

  Stana电机تقریبا10سالتجربهدرمهندسیسفارشیسازیموتوردارد,بهخصوصدر电风扇یکپایگاهدادهنمونهاولیهموتوررابرایمرجعیاانتخابمشتری,کنترلکنندهتطبیقاختیارییارمزگذارجمعآوریکردهاست,بهسرعتباتوجهبهنیازمشتریبرایشاریکرینیکراسفلموتوربهادحدتقاضادمختری。万博体育存了钱怎么用staba motorایشال2010بیعنوانهاعتورسابلاعتمادبوساست。برایشباسلاعاتبكترشرحراسفلموتورBLDCموتورفن,باماتمازبكرة。

  پیام خود را در اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید