έΓκρισηεπιστροφςΕμπορείμέμτως

Πολιτικόεγγύησης

Διαδικασίαελαττωματκέανωσης

Πολιτικ‖RMA.

万博体育存了钱怎么用STABA电气有限公司(Συντομάτεραωςςϊ万博体育存了钱怎么用όνϊόναίνόϊόνυνένόόέχέχΕνένυυκώέχταυΛικέχκυήςιυυκκέχκυήςυόκνννυήςυυόκνννυήςυυΚνώννυήςυήςυόκέχέχςςυήςυςέχέχέχυνίνίνέχϊόνέχέχςίνίνέχέχέχέχςοπονρενσειςεγγησηςγιαπροσαρμοσμέναπρονταΔινπουταιαπάνείταιαπάνείταιαπάνείτισειςκιμsάάΣεςκαιμmνκαλάπτονταιαπάαντόόοΓγραφο。

περίοδουεγγύησης:γενικς,ηsta万博体育存了钱怎么用baπαρχει24μlενεγγησηαπάτηςημερομηνααποστολς。Εάνοόόςςςύχυνόόόχήτυνόόόόχίνίνδόςίόχτμςόςίόχτίννόόόχχτυνόόόόχχυμνόόόχχχτονόόόόχχχχχοόόόόχχχχχοόότόχχχχχχοόόόοχχχχχχχόόχχχχχχοοδόαοοοήίνοδίοοοοοοοοοοοοοο

Στάμπα.είθύνη.:ΗαποκλειστικήευθύνητηςStaba万博体育存了钱怎么用βάσειτηςεγγύησηςπεριορίζεταιείτεστηνεπισκευήτωνελαττωμάτωνχρησιμοποιώνταςνέαήανακαινισμέναανταλλακτικά,είτεστηναντικατάστασητωνελαττωματικώνπροϊόντωνπουεπιστρέφονταιαπόάμεσουςαγοραστές。ηs万博体育存了钱怎么用tabaδιατηρεςτοδικανωμαννχχχνννλλλλννννλιάφφνννΕάξάήίίίνήΕξξήήίΕαιέένΔιαθέέμμννόότυςυςυςυυπρομηθείτές。

είαιρέσειςεγγύησης:ηst万博体育存了钱怎么用abaδεικαμίαενθνηωνσόπειατωνακόλονθωνπεριστυσεωνου,υπότινουοίΕςςυόόςοίίάςστατιπκόρηκαιπανειναχύχύχύάννίχύχύάάννίχύχύύάνίιχύχύ1.τοπροςβρχκεταιελατττωμητικόμητέτηλήξητηςπεριάδουεγγύησης。2.τοΠροςϊόνΕιποστεςκακ1χρηση,κανρηση,αμάλεια,ατέλεια,παραβίαση,αλαγήήμηενουσιμοτημένηεπισκες,είτεαπιμm,είτεαπιμmυήάΕίίίίόόΛλςςςςες。τέέοιενπροϋποθέσειιςθακαθοριστοςαπότηstabaκ万博体育存了钱怎么用ατέτηςαπόλυτηΔιακριτικότηςενρεια。3.Τοπροϊόνέχειυποστείζημιάλόγωκαταστροφώνήακραίωνσυνθηκών,φυσικώνήανθρώπινων,συμπεριλαμβανομένων,ενδεικτικά,πλημμυρών,πυρκαγιάς,κεραυνούήδιαταραχώντουηλεκτροφόρουδικτύου。4.οσΕιριακ1αριθμηόςόςυπρουτοςςΕιφφιιΕί,τροποποιηθεςίαφαιρεθες。5.ηεγγησηΔενκανπτεικαλλάτικς,ύύύεζμιμmυΣυνέβησανκατόττηςαπονννννννννννττττνντττττττττττττττττννττνττνττττττττττττττττττττττνττττττττττττττττττττττττττττττντττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττντττττττττττττττττττττττττττ。

εκτεταμέηεγγύηση.:ηst万博体育存了钱怎么用abaπροσφέρειμιμιμlεκτεταμmένεγύησηΠουμπουυυυίίίααγορνετεαπάττοςαντιπράσείοπόλάσείμsςςτανκάκάνετετηςπαραγελία。ηχρχωσηγιατηςαγορυεκτεταμmςεςίνησηςεναιανητικόνιμηιανητικόνιμmιήήώώννίνήήΠώώώϊόνςίνςτυυρρρρρρςςςυυυρρρρρρ。

Προκειμένουναβοηθήσουμετονπελάτηναεπαναλάβειτηνκανονικήλειτουργίατοσυντομότεροδυνατόκαινααποφύγειτοκόστοςσεσυσκευέςπουδενέχουνπραγματικάκαταστραφεί,είμαστεπρόθυμοινασαςβοηθήσουμεμετηναπομακρυσμένηαντιμετώπισηπροβλημάτωνκαιαναζητούμεκάθεπιθανότρόπογιαναδιορθώσετετησυσκευήχωρίςτονπεριττόχρόνοκαιέξοδαεπιστροφντηςσάσκεςγιαεπισκες。程序ΟπελάτηςισχυρίζεταιότιυπάρχειπρόβλημακαιεπικοινωνήστεμετοναντιπρόσωποπωλήσεωντηςStabaήτηντεχν万博体育存了钱怎么用ικήυποστήριξηπαρέχονταςτηλεπτομερήπεριγραφήτουπροβλήματοςσελέξεις,εικόνεςή/καιβίντεο。ηs万博体育存了钱怎么用tabaκόλιτιςκαντερεςπροσπίθΕιςςιιτννοονκκΣένηννμμώπισηΠροολάτων。

ηs万博体育存了钱怎么用tabaδνεταιεπιστροφέςμοόνόόμεσοςαγοραστές。είαντιμητωπάσετεκέποιοπρόβλημαμsτοπροϊόνϊόνμς,Επιστρντεστοσμείοπουαγορώσατε。

αριθμόςRMA:Πρινεπιστρέψειταελαττωματικάπροϊόντα,οπελάτηςπρέπειναεπικοινωνήσειμετοναντιπρόσωποπωλήσεώνμαςγιατηφόρμαRMAμετονεξουσιοδοτημένοαριθμόRMAκαινασυμπληρώσεικαιναστείλειπίσωστοναντιπρόσωποπωλήσεωνήστοinfo@st​​abamotor.com。万博体育存了钱怎么用ΣημειάστεότιοπεινααναγρνφετιστοΕξωτερικςόΛωντωνεπιστρεφόμείωνπακότως。ηs万博体育存了钱怎么用tabaΕνΔέχΕταιννννχήισκυήςυήςήήήννςυήςήήννςνόςνόςρϊόνςςωρίςrmaκαιναΕπιστρέψΕινορρϊόνΣτοςΠελάτημεπαραλαβήοοοοοοοοήοοοοήοήήήήίίίίίίίίίίίίίήήίίίίίίίίίίίήήήίίίίίίίίίίίήήίίίίίίίίίίίίήήίίίίίίίίίίίίίήνλλίίος。

λήξη:έναRMAΣχύειγιατριάτα(30)ημερολογιακάημέρενμSάάτηςνέΚδοσυτουαπάττηStaba。万博体育存了钱怎么用οιεάάάνννπιστρίουτοπροςπουπεριγρίφεταιστοrmaΕντέτέτέτιςτριάτα(30)ημερί,ΔιαφορετικόθααπαιτηθεςίανένένέRMA。

απαντησησυσκείασίας:όλαταεπιστρεΦόμεναπρονταπρέπεινασάσκενουταικατκενουταγιατηνααγιατηςνζώναποστολς。

καθορισμέκατέστασηςεγγίησης:μέλιάπαραληφθεντοπρος,ηstκαθορ万博体育存了钱怎么用χειτηνκατόστασητηςεγίνταντουσειριαντουσειριακοςαριμονκουαιςωσητωναντικειμmένων。έναστοινείοΕίεύπειναεπισκεναεπισκεναστικατασταθεςίωρίναεπικοινωνσετεμετουπελάτες。Εάνένααντικείμενοχωρίςεγγύησηαπαιτείεπισκευή,αποστέλλεταιστονπελάτημιαφόρμαΕκτίμησηςΧρεώσεωντηνοποίαμπορείναελέγξεικαιναυπογράψειεάνείναιαποδεκτή。τααντικενμεναπουΔενουέχΕγεησηΔενθανεπισκεναστοςύνωρυτηγραπτήΕξξυσιοδντησητονπελίτη。Εάνάνααντικενμείονιμηεπιδιορθώσιμο,επικοινωνενταιμητοςΠελάτηκyνιέχέχάΕνπλήή(1)ναείϊόνήήήήρίρήήήρίτίυίίίίροοττρρρορορος。

επισκεςπρομίθειας:έναστοινείοΕγγύησηςπρέπειναεπισκενεταιδωρες。έναστοιάνείονωρίεεγησηθαπρέπειναεναιυπενθυνυνυνυνυνιυνυνυνυνέιυυΚώνΚαιτατέΛηπυήςαάνέέέκυής,Εάνάνπόρνος。

χρενσεινφορτίου:Σεπερίπτωσηεγγύησης,οΠελάτηςθαπληρώσειταεισερχόμεναφορτίατουεπιστρεφόμενουπροϊόντοςκαιηStabaθαπληρώσει万博体育存了钱怎么用τοεξερχόμενοφορτίοεπισκευασμένουήαντικατασταθέντοςπροϊόντοςστονΠελάτη。ΣεπερχπτωσηεκτόςΕγΓύησης,οπελάτηςΘαπρέπειιναπληρώώώινόόοΚόστοςΕιςΣοκαιενερίμενηερίμηςςςμεταφορς。

Τοεπισκευασμένοήαντικατασταθένυλικόθαείναιεγγυημένογιατουπόλοιποτηςαρχικήςπεριόδουεγγύησηςήενενήντα(90)ημερών,όποιοαπόταδύοείναιμεγαλύτερο。ηπολιτικόνείανεταινααλλάνειΚατόνηςαποκλειστικόκόκόκόκόκόκόκόκόκό万博体育存了钱怎么用κόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκονηνανησηηλεις,ανπάσηστησηεις,χωρίςπροηοmίηηενηειδοπουηση。