Аўтарызацыявяртаннятавару

Палітыкагарантыі

Парадак прэтэнзіі з дэфектам

ПалітыкаRMA

s.1manbetx3.0.com3.0Прадукцыя(скарочанаякSta万博体育存了钱怎么用ba)гарантуеадсутнасцьдэфектаўматэрыялуівырабупрызвычайнымвыкарыстанніўгарантыйнытэрмін。Гарантыйныяабавязацельствынаіндывідуальныявырабырэгулююццаасобнымікантрактаміінеразглядаюццаўгэтымдакуменце。

Гарантыйныперыяд:Якправіла,Sta万博体育存了钱怎么用baпрадастаўляе24 -месячнуюгарантыюздатыадгрузкі。Калітэрмінгарантыіўадпаведнымкантракцеальборахунку-фактурыіншы,перавагаўмовыкантрактуальборахунку-фактуры。

СтабаАдказнасць:АдзінаяадказнасцьSta万博体育存了钱怎么用baпагарантыіабмежаванаяальборамонтамдэфектаўзвыкарыстаннемновыхальбоадрамантаваныхдэталяў,альбозаменайдэфектныхвырабаў,якіявяртаюццанепасрэдныміпакупнікамі。万博体育存了钱怎么用Stabaпакідаезасабойправавыкарыстоўвацьзаменныякампанентыдляперыферыйныхпрыладікампанентаў,якіябольшнедаступныяўарыгінальныхпастаўшчыкоў。

Выключэннізгарантыі: 万博体育存了钱怎么用Stabaненясеадказнасцізанаступныяабставіны,прыякіхгарантыястановіццанесапраўднайіперастаедзейнічаць。1.Пазаканчэннігарантыйнагатэрмінупрадуктпрызнаныняспраўным。2.Прадуктпадвяргаўсяняправільнамувыкарыстанню,злоўжыванню,халатнасці、няшчаснымвыпадкам,фальсіфікацыям,змяненнюальбонесанкцыянаванамурамонту,выпадковаальбопаіншыхпрычынах。ТакіяўмовыбудуцьвызначаццаStab万博体育存了钱怎么用aпаўласныммеркаванні。3.Прадуктбыўпашкоджаныўвынікустыхійныхбедстваўальбоэкстрэмальныхумоў,прыродныхцічалавечых,уключаючы,аленеабмяжоўваючысяпаводкай,пажарам,удараммаланкіальбопарушэнняміэлектраперадач。4.Серыйнынумарнавырабевыдалены,змененыальбосапсаваны。5.Гарантыянераспаўсюджваеццанакасметычныяпашкоджанніішкоду、якіяўзнікліпадчасадгрузкі。

Пашыранаягарантыя: 万博体育存了钱怎么用Stabaпрапануепашырануюгарантыю,якуюможнанабыцьунашагагандлёвагапрадстаўнікапрыафармленнізамовы。Платазапакупкупашыранайгарантыіз”яўляеццададатковай,узалежнасціадцаныпродажупрадукту。

Кабдапамагчыкліентуякмагахутчэйаднавіцьнармальнуюпрацуіпазбегнуцьвыдаткаўнапрыладах,якіянасамайсправенепашкоджаны,мыімкнемсядапамагчывамувыдаленнінепаладакішукацьусемагчымыяспосабывыправіцьпрыладубезлішніхвыдаткаўчасувяртанняпрыладынарамонт。过程КліентзаяўляеабпраблемеізвяртаеццадагандлёвагапрадстаўнікаStabaальб万博体育存了钱怎么用оўслужбутэхнічнайпадтрымкі、даючыпадрабязнаеапісаннепраблемысловамі,малюнкаміі/абовідэа。万博体育存了钱怎么用Stabaпрыкладаемаксімумнамаганняўдляаддаленагаліквідацыінепаладак。

万博体育存了钱怎么用Stabaпрымаевяртаннетолькіаднепасрэдныхпакупнікоў。Каліўвасузнікліпраблемызнашымпрадуктам,каліласка,вярніцесятуды,дзевыкупілі。

НумарRMA:перадвяртаннемдэфектнайпрадукцыікліентпавінензвязаццазнашымгандлёвымпрадстаўнікомдляатрыманняформыRMAзупаўнаважанымнумарамRMA,запоўніцьіадправіцьназадгандлёвамупрадстаўнікуальбоinfo@stabamotor.com。万博体育存了钱怎么用Звярніцеўвагу、штонумарRMAпавіненбыцьуказаныназнешняйбакуўсіхвернутыхпакетаў。万博体育存了钱怎么用StabaможаадмовіцьупрадастаўленнірамонтуабозаменыпрадуктубезRMAівярнуцьпрадукткліентусазборамфрахту。

Тэрмінпрыдатнасці:RMAсапраўднынапрацягутрыццаці(30)каляндарныхдзёнпасляяговыданняStaba。万博体育存了钱怎么用Кліентыпавіннывярнуцьпрадук,тапісаныўRMAнапрацягутрыццаці(30)дзён,інакшспатрэбіццановыRMA。

Патрабаваннедапакета:Усявернутаяпрадукцыяпавіннабыцьупакаванаяналежнымчынам,кабпрадухіліцьшкодупрыдастаўцы。

Вызначэннестатусугарантыі:ПасляатрыманняпрадуктуSta万博体育存了钱怎么用baвызначаестангарантыі、правяраючысерыйныянумарыідыягнастуючытавары。Гарантыйныпрадметтрэбарамантавацьальбозамяняць,незвяртаючысядакліентаў。Калінегарантыйнытаварпатрабуерамонту、кліентуадпраўляеццабланкацэнкіплацяжоў,якіёнможапрагледзецьіпадпісаць,калігэтапрымальна。Негарантыйныявырабынебудуцьрамантаваныбезпісьмовагадазволукліента。Калітаварпрызнанынепрыдатнымдлярамонту,зкліентамзвязваюццаіёнмаемагчымасць(1)вярнуцьтаваральбо(2)адправіцьягоназлом。

Платазарамонт:Гарантыйныпрадметпавіненрамантаваццабясплатна。Негарантыйныпрадметпавіненадказвацьзаплатузаматэрыялыіплатузарамонт,калігэтадастасавальна。

Транспартныявыдаткі:увыпадкугарантыйнагапакупнікакліентзаплаціцьуваходныфрахтвернутайпрадукцыі、аStabaаплаці万博体育存了钱怎么用цькліентуадпраўленыабозамененытавар;увыпадкупа-загарантыйнымтэрмінамкліентпавіненаплаціцьякуваходныя,таківыходныявыдаткінафрахт。

Адрамантаванаеабозамененаеабсталяваннебудзегарантавананаастатнюючасткупершапачатковагагарантыйнагатэрмінуальбонадзевяноста(90)дзён,узалежнасціадтаго,штодаўжэй。ПалітыкаможабыцьзмененапаўласныммеркаванніStabaўл万博体育存了钱怎么用юбычасбезпапярэднягапаведамлення。