የሸቀጣሸቀጦችንፈቃድይመልሱ

የዋስትናፖሊሲ

የተበላሸየይገባኛልጥያቄሥነሥርዓት

አርኤምኤፖሊሲ

እስታኤሌክትሪክኮ(እንደእስታባአጭር)ምርቶችበዋስትናጊዜውስጥበመደበኛአጠቃቀምከቁሳዊከአሠራርጉድለቶችእንዲድኑዋስትናተሰጥቷቸዋል。ለተበጁምርቶችየዋስትናየዋስትናግዴታዎችበልዩበልዩየሚተዳደሩእናበዚህሰነድሰነድውስጥያልተካተቱያልተካተቱ

የዋስትናጊዜበአጠቃላይበአጠቃላይእስታባከተላከበትቀንጀምሮጀምሮየየወርዋስትና00

እስታባኃላፊነት00

የዋስትናማግለልእስታባበሚከተሉትሁኔታዎችየተነሳምንምተጠያቂነትአይወስድም,በዚህጊዜየዋስትናአገልግሎቱዋጋቢስተግባራዊመሆንይጀምራል。1.የዋስትናጊዜውካለፈበኋላምርቱጉድለትጉድለትሆኖተገኝቷልተገኝቷል。2.ምርቱምርቱበአደጋምይሁንበሌሎችምክንያቶችአላግባብ,አላግባብአላግባብ,ቸልተኝነትን,አደጋን,ብልሹነትን,መለወጥወይምያልተፈቀደጥገና。እንደነዚህያሉሁኔታዎችበስታባበብቸኝነትእናባልተመረጠውሳኔይወሰናሉ。3.ምርቱ,በእሳት,በመብረቅበመብረቅወይምበኤሌክትሪክመስመርብቻየተገደቡሳይሆኑሆነበሰውምክንያትምክንያትምክንያትምክንያት4.በምርቱበምርቱላይያለውየመለያቁጥር,ተቀይሯልወይምተበላሽቷል。5.ዋስትናውዋስትናውየመዋቢያጉዳቶችንእንዲሁምእንዲሁምበጭነትወቅትጉዳቶችንጉዳቶችንጉዳቶችን

የተራዘመዋስትናትዕዛዙንትዕዛዙንሲያስቀምጡእስታባከሽያጮቻችንከሽያጮቻችንወኪልየሚችልየተራዘመዋስትናዋስትናየተራዘመውንየተራዘመውንየዋስትናመግዣዋጋዋጋየሚሸጠውበምርትዋጋላይበመመስረትበመመስረትሽያጭዋጋላይበመመስረት

መሣሪያውንመሣሪያውንየመመለስ。程序ደንበኛውደንበኛውአንድችግር,እናእና,በስዕሎችእና/ወይምበቪዲዮዎችየችግርመግለጫበመስጠትሽያጭወኪልወይምከቴክኒክጋርይገናኛል。ስታባለርቀትመላመፈለጊያምርጥታደርጋለችታደርጋለች。

ስታባከቀጥታገዢዎችብቻተመላሾችንይቀበላል。በምርታችንበምርታችንላይችግርካጋጠመዎትካጋጠመዎትእባክዎወደገዙበትገዙበት

አርኤምኤቁጥርየተበላሹየተበላሹምርቶችንከመመለሳቸውበፊትደንበኛውደንበኛውrmaቅፅቅፅየሽያጭተወካያችንንበተፈቀደለትየየቁጥርማነጋገርማነጋገርእናመሙላትእናወደወኪሉወይምinfo@st​​abamotor.c万博体育存了钱怎么用omመመለስመመለስ。የrmaቁጥርከሁሉምየተመለሱፓኬጆችመታየትእንዳለበትልብይበሉ。00

ማብቂያአርኤምኤበስታባከተሰጠበኋላለሠላሳ(30)የቀንየቀንቀናትይሠራል。ደንበኞችበrmaውስጥየተገለጸውንምርትምርት(30)ቀናትውስጥመመለስአለባቸውወይምአዲስአርኤምኤአርኤምኤአርኤምኤ

የጥቅልአስፈላጊነትየመላኪያየመላኪያጉዳትእንዳይደርስለመከላከልለመከላከልሁሉምምርቶችበተገቢውመጠቅለልመጠቅለል

የዋስትናሁኔታመወሰንምርቱከተቀበለበኋላበኋላስታባተከታታይተከታታይበመፈተሽእናዕቃዎቹ​​ንበመመርመርበመመርመርየዋስትናውንሁኔታሁኔታየዋስትናየዋስትናዕቃደንበኞችንሳያነጋግርሳያነጋግርመጠገንወይምመተካትመተካትየዋስትናያልሆነነገርነገርጥገናየሚያስፈልገውከሆነደንበኛውተቀባይነትካለውለመከለስእናለመፈረምየግምትክፍያቅጽቅጽቅጽየግምትክፍያቅጽቅጽየዋስትናየዋስትናያልሆኑዕቃዎችያለያለደንበኛውየጽሑፍፈቃድፈቃድእቃውእቃውየማይጠገንነውተብሎከታመነደንበኛው(1)ምርቱምርቱወይም(2)ምርቱምርቱተደርጓል。

ክፍያመጠገንየዋስትናዕቃያለክፍያመጠገንአለበት。የዋስትናያልሆነነገርየቁሳቁስክፍያንእናተገቢከሆነክፍያዎችንየመጠገንኃላፊነትአለበት。

የጭነትክፍያዎችከዋስትናውጭከሆነደንበኛውወደውጭእናወደውጭየጭነትወጪመክፈልአለበት。

የተስተካከለውየተስተካከለውወይምየተተካውሃርድዌርለዋናውለዋናውየዋስትናቀሪወይም(90)ቀናትይረዝማል。ፖሊሲውፖሊሲውያለቅድመማስታወቂያማስታወቂያበማንኛውምጊዜብቸኛውሳኔሊለወጥሊለወጥበስታባብቸኛውሳኔሊለወጥ